آرشیف

2020-3-30

رفعت حسینی

مردی برای گفتن

بخشیده به :

عبدالواحد دادشانی

که کفش خود رابسوی گلبدین حکمتیار

درشهر هرات پرتاب نمود.

مردیست

مردیست همچو فریاد

آفاق پیداست در پیامش.

 

[ ]

 

ودرسرشتش

ـ درروزگارآتش –

خوابیده خوی پلنگان.

 

[ ]

 

مردی بسان ِخوابی

در دشت ِتشنگی ها

لبریزِ قصهء باران .

 

[ ]

 

مردی برای گفتن

مردیست همچو توفان .

 

آلمان
دوهزاروهفده
)))