آرشیف

2020-4-23

رفعت حسینی

مردی برای گفتن

بخشیده به :
عبدالواحد دادشانی
که کفش خود رابسوی گلبدین حکمتیار
درشهر هرات پرتاب نمود.

مردیست
مردیست همچو فریاد
آفاق پیداست در پیامش.

[ ]

ودرسرشتش
ـ درروزگارآتش –
خوابیده خوی پلنگان.

[ ]

مردی بسان ِخوابی
در دشت ِتشنگی ها
لبریزِ قصهء باران .

[ ]

مردی برای گفتن
مردیست همچو توفان .

آلمان
دوهزاروهفده