آرشیف

2016-4-10

محمد دین محبت انوری

مردی از تبار پاکان وصادقان

روزی برای گرفتن پاسپورت به کابل رفته بودم درصحن حویلی ریاست پاسپورت ریس آن اداره با مردم صحبت میکرد ضمن معلومات در مورد تهیه اسناد وحل مشکلات برای مردم همه جانبه رهنمای کرده وبا ایشان همکاری خودرا نشان میداد در وقتیکه او صحبت میکرد کارمندانش عرایض واسناد مردم را جمع آوری میکردند او برای ما وعده داد که در مدت نیم ساعت همه اسناد شمارا خلاص میکنم اما من بادیدن حجم اسناد باور نمیکردم ولی حرف های دلسورانه او تمام شد ومن منتظر بودم که چه وقت نام مرا میخوانند لیکن چند دقیقه نگذشته بود که نام مرا خواند رفتم به گروپ مربوطه گفت امروز ساعت 2بجه بیا پاسپورت شما چاپ میشود اگرنشد روزشنبه حتمی است. چون راه من دور بود گفتم روز شنبه میایم روز شنبه رفتم وپاسپورت خودرا گرفتم.
در ریاست پاسپورت یک نظم خاص بر قرارشده وهرکس به نوبت خود میرود کارش بدون مشکل ومعطلی اجرا میشود. در اداره هیچ واسطه و رشوت وجود ندارد برخورد کارمندانش با مردم خیلی نیک وانسانی بوده برای هرمشکل راه حل پیدا میکنند.خود ریس پاسپورت افسر نیکو،پرتلاش،صادق،فداکار ودلسوز است او ریاست پاسپورت را از فساد پاک کرده ویک اداره کاملا قانونی وخدمت گذار مردم ساخته است.
مردم از ته دل از وی راضی هستند خدمات وصداقت وپاکی وی را به چشم قدر می بینند.
این مرد در دولت فعلی فرشته زمینی است ای کاش همچو اشخاص نیک وصادق دیگر هم وجود میباشد که مردم ازرنج ودرد فساد رهای میافتند وعدالت در حکومت برقرار میشد.من به حیث یک مشتری چشم دید خودرا بیان کردم وخیلی ازکارکرد این مرداستثنای مردم رضایت داشتند نام او از نیکوی سر زبانها بود هرکس از وی به خوبی یاد میکردمن برای این افسر صادق خدمت گذار وپاک سرشت موفقیت بیشتر میخواهم وپایداری درکارش را استدعا میکنم طول عمر وصحت کامل برایش از خداوند آرزو دارم.
پایان
شهر کابل
حمل 1395

 رئیس پاسپورت وزارت داخله

عکس با رئیس پاسپورت وزارت داخله