آرشیف

2017-1-21

الحاج امین الدین سعـیـدی

مردن دردفاع از ناموس شهادت است!

حکم صریح شرع اسلامی اینست که آگر شخصی به چشم خود می بیند که ، شخصی دیگری  به ناموس اش درحال تعرض است ، بر این شخص واجب است تا  از ناموس خود دفاع ودر دفع تجاوز با تمام  وسایل دست داشته متناسب اقدام ورزیده و از ناموس خود دفاع کند. اگر احیانا در این دفاع راه دیګر خلاصي از متجاوز و تجاوز نباشد و در صورت عدم استعمال قوهء قهریهء لازم، زمینهء عمل تخلف مکرر را در محل به متجاوز مهیا میسازد، حتی تا سرحد استعمال سلاح میتواند به دفاع از حق و ناموس خویش بپردازد. اګر این دفاع متناسب سبب قتل متجاوز شد در دفاع خود محسوب میشود، مبرر دارد و جايز میباشد. به عبارهء دیگر ی کسیکه به علت دفاع از نفس، مال، و یا ناموس خود راه دیگری بجز استعمال سلاح که حتی به کشته شدن متجاوز هم ګردد،  می تواند فرد متجاوز دفع کند. درین عمل دفاع اګر  احیانآ خودش هم در این عملیه بقتل برسد ،  او شهید محسوب میگردد. برای تکمیل بیشتر بحث اکر در عملیه دفاع بدون قصد متضرر و شخص تجاوز ګرفته، شخص متجاوز انسان بیګناه دیګر را سپر میسازد و یا پولیس در حین اجرای وظيفه در مقابله به متجاوز آن انسان بیګاه را در بکار ګیری سلاح مقتول و یا مجروح میسازد در قوانین اکثریت کشورهای جهان قاتل و مجروح کننده قانوناً همان متجاوز ګر پنداشته میشود و لو شخص بیګناه به سلاح پولیس و یا شخص مدافع متناسب از حق خود عامل فزیکی آن است.
در روایت  اسلامی آمده است که : یکی از اصحاب از پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال کرد که:«یا رسول الله أرأیت إن جاء رجل یرید أخذ مالی، قال : فلا تعطه مالک، قال : أرأیت إن قاتلنی ؟ قال : قاتله، قال : أرأیت إن قتلنی؟ قال : فأنت شهید، قال : أرأیت إن قتلته ؟ قال: هو فی النار» ( روایت مسلم 140) یعنی: (ای رسول الله ، اگر شخصی نزد من بیآید و بخواهد که مالم را بگیرد چکار کنم؟« پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: « مالت را به او نده»، آن مرد گفت: «اگر با من بجنگد چی؟» پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «با او بجنگ»، آن مرد گفت: «اگر او مرا بکشد چی؟» پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: « تو شهید میشوی»، آن مرد گفت: «اگر من او را کشتم چی؟« پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: »او دوزخی خواهد بود.
ولی اگر شخص بعدا متوجه این تجاوز گشت،در این صورت او باید به محکمه ی رجوع کند ، شکایت وخواستار عدالت گردد. درین حالت متضررحق ندارد عدالت را بدست خود ګیرد. این عمل حرام است بلکه بر عهده ی حاکم شرع که از حقوق اش دفاع کند . اګر چنین کرد  پولیس و متضرر قاتل و تجاوز کر محسوب میشود.
در سیستم حقوقی جهان امروز اګر متضرر از تمام امکانات داخل کشور استفاده کرد و عدالت کشور مطبوع  به دادش رسیدګی نه کرد، شخص متضرر با داشتن مستندات که حاکمیت کشور مطبوع به دادش رسیدګي نه کرده، به محاکم بین المللی مراجعه کرده میتواند. 

تتبع ونگـارش :
امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«
مــدیـــر مطـالعات سـتراتــــیـژیک افـغـان و
مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جرمنی