آرشیف

2015-2-6

eazimi

مردم هرات چــــــــــــه باید بکنند ؟

 

یک ولایت که دو مرز مشترک باکشورهای همسایه دارد چرا مردمش بااین وضع …………… زندگی کنند ؟
تابکی مردم این ولایت دستخوش حوادث همچون اختطاف , زورستانی , وغیره جنایات باشد ؟
مسؤلین نمی بینند که درولایت هرات مسله امنیت چطور زیر سوال همه شهروندان قرار گرفته است ؟
اگر می بینند چرا اقدام نمی کنند واگر اقدام میکنند پس چرا اقدامانشان موثر نیست ؟
این ها همه سوالاتی است که درفکر واذحان مردم ولایت هرات ازچندی بدینسو بوده وهست اماچه کنند ؟
وبه که عرض حال خویش را بنمایند میگویند با تبدیل کردن مقامات امنیت خوب میشود ,تبدیل میکنند اما چرا نمی شود ؟
آیا باید همه کسانی راکه درریاست قرار دارد ازکار برکنار نمایند تا نتیجه معلوم شود اگر اینطور است پس چرا نمیکنند ؟
محمد اسماعیل خان را تبدیل کردند, سید محمد خیرخواه راتیدیل کردند اما هیچ تفاوت نکرد آیا باتبدیل کردن سید حسین انوری
اوضاع تغیر خواهد یافت ؟
گیریم که آقای انوری را تبدیل کردند آیا کسی که عوض اقای انوری خواهد امد چه کسی خواهد بود ایا خواهد توانست که زخم
های چندساله مردم هرات را مرحم گذاری نمود وزمینه رشد اقتصاد مردم که واقعاً ازبی کاری به سوه امده اند را فراهم کند
ایا او چه کسی خواهد بود یاکه اوهم مثل گدشتگان فقط مهمان داری را بلد خواهد بود ویا که همیشه سفرهای کاری بینتیجه خواهد  داشت .آیا وقتی که هر والی یا دیگر مقام دولتی به یک وظیفه گماشته میشود چرا به قول و قرارهای خود عمل نمیکند ؟ و در زمینه بهبود وضع امنیتی،اقتصادی و اجتمائی فرهنگی مردم ولایت مربوظ هیچ خدمت نمیکند که هیچ ؛بلکه بار دو.ش دیگران هم میشود..چرا، چرا، چرا،
آیا این همه چراهاراچرا کسی جواب نمیگوید؟ تا کی این مردم بدبخت در زندگی روزمره خویش مشکلات داشته باشند که نتوانند فکر روز خود را بکنند چه رسد به فکر آینده خود و فرزندانشان……..
 
مختصری از عصمت الله عظیمی