آرشیف

2016-1-21

عصمت الله راغب

مردم غور و تراژیدی تصویب بودجه ملی 95

حقیقت های از عقب مانده گی ما!

سرانجام بودجه ملی سال 1395 که برای دومین بار به خانه ملت فرستاده شده بود امروز مورخ 28/10/94 با نزدیک شدن رخصتی های اعضای شورای ملی با اکثریت آرا تصویب شد.
اتفاقاً پس از تصویب این مسوده و تکثیر نسخه های از آن بدست بعضی از اعضای پارلمان، اینجانب هم  فرصت مروری بر آن یافتم و با یک شور شعف تمام، نسخه یی از آنرا ورق زدم تا سخاوتمندی حکومت وحدت ملی را درقبال انکشاف غور از بابت سال 1395 را جستجو کنم.
شاید مرور این مسوده که فارمت یک کتاب را بخود داشت، تراژیدی ترین مروری باشد که من تا هنوز بر آن نگاه یی گذرا داشتم.
برای من بسیار جالب بود که در تازه ترین روزها ویدیو کنفرانس جناب والی را در خصوص توجه حکومت مرکزی از طریق رسانه ها را شنیده بودم که حضرت والی با حضور تعداد از رؤوسا و بزرگان غور از یک مرجع "فاقد صلاحیت" خواسته های بلند و بالای کرده بود و سخت دوست داشتم و انتظار می کشیدم که آنچه را مخاطب خاضع برای جناب شان وعده داده بود نخستین گامهای عملی آنرا در مسوده بودجه ملی سال 95 مشاهده می کردم که متاسفانه هیج یک از موارد متذکره را در متن این مسوده یافت نکردم.
اما درد آورتر از همه برای من در پیشگاه تاریخ این بود که تا امروز ما همیشه یک طرفه حکومت مرکزی را در عدم توجه لازمه در خصوص انکشاف غور به باد انتقاد می گرفته ایم، درحالیکه ضعف مدیریت اداره محلی غور، مادر همه چالش های فرا راه انکشاف غور بوده است نه آنچه را که همیشه به گردن حکومت مرکزی می انداخته ایم،  و من آنچه را از سال 1392 زیر نام تخصیص بودجه ملی در انکشاف غور خواندم که تا امروز به مدت دوسال تنها یک تخصیص برای همه سالها انتقال پیدا می کند و تا بحال هیج جوان مردی در غور پیدا نشده است که پول حکومت مرکزی را برای اعمارت و انکشاف غور به مصرف برساند، یک بار دیگر برای بیچاره گی ملت خود افسوس و  برای چنین یک مدیریت ضعیف نفرین ها فرستادم.
در بخش بودجه انکشافی غور آمده است که یک مقدار پول را که در سال 1392 برای انکشاف بعضی تعمیرهای اداری اختصاص داده اند و از سوی اداره فرتوت و پوسیده مربوطه آن به مصرف نرسیده تا امسال تنها همان بودجه بعنوان بخش انکشافی انتقال پیدا کرده است و بس! که قسمت از آن قرار ذیل است:

1.  تخصیص بودجه اعمار تعمیر اداری ولسوالی ساغر از سال 1392 به سال 1393 و به 1394 و همینطور به 1395 بدون مصرف انتقال پیدا کرده است.

2.  تخصیص بودجه اعمار تعمیر اداری ولسوالی چهار صده همچنان از 1392 الی 1395 بدون مصرف انتقال پیدا کرده است.

3.  تخصیص بودجه اعمار تعمیر اداری ولسوالی شهرک از سال 1392 الی 1395 بدون مصرف انتقال پیدا کرده است.

4.  تخصیص بودجه اعمار تعمیر اداری ولسوالی تولک همچنان از سال 1392 الی 1395 بدون مصرف  انتقال پیدا کرده است.

5.  تخصیص بودجه اعمار تعمیر اداری ولسوالی پسابند همچنان از سال 1392 الی 1395 بدون مصرف انتقال پیدا کرده است.

6.  تخصیص بودجه اعمار تعمیر ولسوالی دولتیار همچنان از سال 1392 الی 1395 بدون مصرف انتقال یافته است.

7.   تخصیص بودجه اعمار تعمیر اداری ولایت غور از سال 1392 الی 1395 موفقانه انتقال پیدا کرده است.

8.   تخصیص بودجه اعمار تعمیر شورای ولایتی همچنان از سال 1392 الی 1395 انتقال یافته است.

9.  تخصیص بودجه ساختمان سرک هرات الی فیروزکوه، گردندیوال( هرات الی چشت شریف) از سال 1391 الی 1395 انتقال یافته است.

شرح موضوع این است که در همین مدت ( از 1392 الی 1395)هیج کس به امانت حکومت( بودجه اختصاصی) خیانت نکرده است، شاید هم به رسم همدردی ادارات جوانمرد غور این بودجه را دوباره به حکومت مرکزی تسلیم دهند تا به ولایات نیازمند دیگر اختصاص دهند زیرا این عملکرد مدیران مدبر ما اوج استغنای مارا به نمایش می گذارد که ما هیج نیازی به بودجه ملی نداریم.

نفرین ها باد برکسانیکه عامل عقب مانده گی ماست.
نفرین ها باد برآنانیکه عامل انتقال بودجه اختصاصی از سال 1392 الی 1395 هستند و توان مصرف آن را ندارند.
نکته: آنانیکه در سال 1395 انتظار اعمار سرک و سایر انکشافات دیگر را در ولایت غور داشته باشند از همین حالا خیال شان راحت باشد که هیچ نوع خبری در راه نیست.
اما آنچه را خاضع در ویدیو کنفرانس ساختگی از حکومت مرکزی در بخش انکشاف مطالبه کردند خیالی بیش نیست، در قسمت سرک هم تنها از هرات الی چشت بودجه آن در سال 1391 اختصاص داده شده است این شهکار نه کاری جوینده است و نه هم از خاضع.
29/10/94