آرشیف

2014-12-26

عبدالستار دولتي

مردم درغورسرور ميخواهند نه ترور!

 

 
 

      يك روزقبل زمانيكه خواستم سايت جام غوررابازنمايم ديدم كه سرخط اخبارنوشته بود(مردم غور، ازترورهاي زنجيري نگرانند) كه سخت غمگين شدم باخودگفتم اي كاش اين كلمه (ترور)را كه همه جهان ازآن نفرت دارددرسايت زيباي جام غورنمي ديدم.
     اين ويروس خانمان سوز (ترور) امروزه دربين جامعه افغاني بخصوص درولايت غور تازه شيوع نموده است. ميگويندوقايه بهترازتداويست. دقيق به ياد دارم كه بعدازسقوط طالبان دربحث هاي سياسي خصوصي يعني درخانواده ها بين خودميگفتندكه بعدازاين كسانيكه سلاح هم دارند مجبورندتا زنده  اندآنرادربين خاك قايم (گور) نمايندبخاطريكه دولت ديگراجازه حمل سلاح رابه اشخاص غيرمسئول نميدهدكه بتوانند با آن گشت وگذارنمايند،افسوس كه ازآن زمان ديری نگذشت که موجوديت سلاح وتليفون ستلايت بعنوان ابزارهای خوبی ترور و سرقت های مسلحانه ، نه تنها نزد افراد غير مسوول باقی ماند که داشتن آن نزد اينها به يک فرهنگ تبديل شد.وكسانيكه هم خواهش برآورده شدن اين آرزو که سلاح از نزد افراد غيرمسوول جمع آوری گردد را، داشته باشند بايد (عمرحضرت نوح "ع" وياصبرحضرت يعقوب "ع" را هم داراباشند) كه با اين حرکت کند دولت درپروسه خلع سلاح عموی ، سلاح ازنزدافرادغيرمسئول جمع آوري شود.
    يا راه حل ديگر بعنوان چاره اساسی اين است كه نظام سياسی فعلي که نشان داد طی 7 سال گذشته کارآمد خوبی درين مورد نداشته ، با انتخابات پيشرو عوض شود. به اين معنی که افراد مسلكي جاگزين افراد غيرمسلكي بايد شوند تا با ترکيبی منطقی افراد مسلکی سياسی _ نظامی دربدنه دولت ومخصوصا قواه مسلح کشورامكان آن ميسر گردد تا افراد غير مسوول خلع سلاح و امنيت شهروندان افغان در هر گوشه وکنار کشور تامين شده بتواند. چراتازمانيكه همين افراددرترکيب نظام سياسي افغانستان باشنددست يافتندبه خواهشات صلح و امنیت جزخيال پلوچيزي ديگري نخواهدبود.درشرايط فعلي درغورمردم كلمه بازسازي يانوسازي رافراموش كرده فقط به امنيت جان وناموس خود انديشيده وامنيت ميگويند. مردم درغورفقط سايه صلح وامنيت ، سروروخوشي ميخواهند نه تروروخشونت .
    دوستان گرامي اگرعنوان مضمونم راانتخاب ميكردم كه امنيت درغورخراب است شايدازچندبوجي دال، نخود،گندم، روغن كه به  مردم بيچاره وغريب داده ميشود هم بي نصيب شدي چراكه دوستان خارجي وداخلي ميگفتند درغورامنيت خراب است وبهانه خوبی برای قطع کمک های انسانی شان بود،اما نه! بلکه خصومت هاي شخصي وموجوديت سلاح نزد افراد درمنطقه است که استفاده غير قانونی ازآن وضع امنيتي را روزبروزبه حالت بحران مي كشاند.
    درشرايط فعلي به عوض اينكه اطفال درخانوادهاازپدران شان تربيه درست را بيآموزندبرعكس روحيه خشونت، آدم كشي، جنگ ووحشت راازخانوادهاي شان يادمي گيرندكه ازنظررواني درآينده بالاي روحيه اطفال تاثيرات بدرابه جاميگذارد. خصومت هاي سمتی،نژادی،گروهی ومنطقوي مردم راواداربه خريدن انواع سلاح ازقبيل: پيكاي خوب، كلشنكوف، تپانچه مكارف نوعي روسي ويك پايه تلفون ثريا(دستگاه ستلايت) ساخته است، كه بخاطرتروريكديگرازآنهااستفاده ميكنندودربعضي ولسواليهاافرادباسلاح هاي دست داشته شان به صورت آزادانه گشت وگذارمينمايندوازطرف مسئولين دولتي هم هِچ نوع ممانعت صورت نميگيردكه اين خود به آنهاجرآت بيشترداده وازوضيعت كنوني افغانستان به نفع خودشان سوء استفاده مينمايند. ترورهاي اخيري كه درغورصورت گرفت مردم ولايت غوررا زيادمتاثرساخته است. اگردولت مردان ومسئولين دولتي درغورتصاميم لازم رابخاطري ازبين بردن ترورهادرمنطقه اتخازننمايندواقدامات جدي راروي دست نگيرندماشاهدحوادث بيشترخواهيم بود.
      بنده منحيث يك شهروندازمسئولين امنيتي درغور، علما، متنفذين قوم، ارباب صاحب هاي منطقه، دانشمندان وغيره هموطنان عزيزغورصميمانه تقاضادارم كه هريك شان درراستاي كاري خود بخاطري ازبين بردن خشونت هاي تروريستي دست به اقدام شوندوگرنه درآينده ديرخواهد بود.
آرزوداشتم درقطعنامه که اخيرا به دنبال تدوير سمينارعلمی تحت عنوان اپراطوری غوری ها و جايگاه آن در…… در کابل صادر گرديده است، جلب توجه دولت درقسمت امنيت و باسازي درغورنيزگنجانيده ميشد،اماشايدازپالسي سمينارخارج بود. دراخيریکبار ديگر ميخواهم عنوان نمايم که اگركدام اقدام اساسي بخاطرتغيرذهنيت تروريستی مردم درغورصورت نگيرد واگركدام راهي اساسي بخاطري كشتن ا ين ويروس کشنده (ترورهادرغور) ازطرف مسئولين ذيدخل روي دست گرفته نشوددرآينده  به میزان ترورها درغورافزوده شده كه شايد این روند قريه به قريه وحتی كوچه به كوچه ادامه پيداكند که در آنصورت باز وای واي كردن سودي نخواهدداشت.

 
باعرض حرمت
 
عبدالستار"دولتي" دانشجوي تعليم وتربيه دانشگاه هرات