آرشیف

2014-11-27

زمان الدین حبیبی

مردم ازدست نشرات خبریه فاسد وکاذب ویب سایت جام که توسط نویدالله پژواک نشرمیشود عارض میشوند:

ازدیرزمان به اینسو دیده میشود که گزارش خبری ویب سایت جام غور همیشه وهمیشه اخبار کاذب وفاسد که خلاف منافع عامه ، خلاف ذهنیت عامه وخلاف قانون نشرات است نشرمیگردد؛ این نشرات طوریست که به نفع یک قشر مغرض ، خون ریز ، دزد وچپاول گر صورت گرفته ومنافع ومصونیت سایرمردم زیرپاشده وبه حقوق شان لگدزده میشود ، درحالیکه نشرات چه دولتی باشد وچه شخصی هرگز نمیتواند که حقوق ، آزادی ومصونیت عام مرد مر اصدمه زده وزیرپا نماید.قسمیکه ازیکطرف دیده میشود اطلاعات غلط وکاذبانه به عنوان اخبار ازآدرس عمومی مرد نشرمیشود وازطرف دیگراینکه این نشریات بی طرفانه وصادقانه نبوده بلکه به شکل غیرمنطقی ، تبعیض گرایی وخلاف منافع دینی ، امنیتی وارزش های اجتماعی مردم ما نشرمیشود ، نقطه قابل توجه دیگر اینست که همیشه اخبار که نشرمیشود ازلحاظ ادبی ، حقوقی وسیاسی وقانون نشرات بلکل  خلاف بوده مطابقت اسلامی ، قانونی ووجدانی  نداشته بلکه خلاف همه قراردارد ، بنابرین ملحوظات قراراست که تعدادی ازجوانان ونمایندگان مردم جهت جلوگیری ازنشرات فاسد وکاذب ومجازات اشخاص ذیدخل هم به مرکزرسانه های افغانستان وهم به سارنوالی شاکی وعارض شوند ؛ زیرا این تنها یکبار ودوبارنیست که ازآدرس ونمایندگی مردم به عنوان یک منبع اطلاعاتی وخبری سوء استفاده میشود بلکه بارها وبارها است که به حقوق ، آزادی وکرامت انسانی تعدادی زیادی مردم صدمه زده میشود ودرمقابل به فایده یک قشر خاص وپلید اطلاع وگزارش داده میشود. امید واریم که این اقدام مردم بتواند مفسید وکاذبین ر ا مجازات ، اصلاح وامنیت ، آزادی وحقوق مردم ر اتأمین نماید.