آرشیف

2019-2-25

غلام دستگیر خرسند سیبکی

مرحوم لوی پاسوال داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

 

مرحوم لوی پاسوال  داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

عاقبت مرگست زین دار فنا خواهیم رفت
آخر الامر جانب دارالبقا خواهیم رفت

مهلتی چند روزه داریم هریکی مادر جهان           
چونکه این مهلت سرآیدخوامخواخواهیم رفت

میرسد پیک اجل با نزدما بی ریب وشک
تابع امریم با امر خـــــــــــــدا خواهیم رفت

ای ملکزاده وکیل و مشفق ومحبوب غــور 
نه شما رفتید تنها نیز ما خـــــــــــواهیم رفت

گوش با امری خداییم مرگ داریم پیش رو        
هــرزمان از حق شودبرما ندا خواهیم رفت

رحلتی تان جانگـــــداز و ضایعی بس بزرگ 
صبر جبراست لیک با صبرهمنوا خواهیم رفت

از خــــــدا خواهیم جایت جنت الماوا شود
بهری استغفار با عجز و دعـــــــا خواهیم رفت

گاهی خرسندیم گاه غمگین تا داریم حیات
هرچه باشیم از همین محنت سرا خواهیم رفت

برای برادران ، فرزندان، دوستان و محبان رحلت ملگزاده صاحب را تسلیت عرض مینمایم.

انا  لله و انا الیه راجعون

غلام دستگیر "خرسند"
20/11/1397 ه. ش