آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

مرثیۀ بر مرگ مسحور جمال

ابــرنـــورســتــه زآه دل غــم بــاربـبــار
لاله بـرتـربت مسحـور، زکـوهسـاربیــار

رفت ازجمع عزیزان رهی فردوس گزید
کرد،دلهــابـه غــم ودیــدۀ یــاران خونبـار

آفتـاب ازغـم او گشتــه نهــان درمشکوی
مــاه پــوشیــد، بـرخ ازغم وانــدوه غبـار

آستــــان هـنــرازرفــتـن مسحـورجمـا ل
سگواراست،سیه پوش بؤدچون شب تـار

درنــوای دل او،حــب وطــن بــود،نهـان
ره اوبــود،رهــی ســاختــن وعشـق نثـار

ازخـوش آوازی اومرغ چمن درحسرت
گل بگـریـد زغمش شکوه کنان درگلزار

رفــت آن داغ نهـا د بــردل یـاران هنــر
کــه نـتـابـد دگـرآن مسحـوری، کـوکبوار

زصـدای خـوش وآهنگ بـلنـد ش دایــم
بـود، محبـوب دلـی همـوطنـانـش بسیـار

عشق میهن همه درروح وروانش جاری
حیف کان رفت دگرنیست دراین فانی دار

دررهی رزم ودلیــری نهــراســیــد دمی
عشــق آزادی وآزاده گــیش بـــود شعــار

بـود درغربت وفکرش همه سوی وطنش
برغــریبان وطن بـود چومهـری غمخوار

درگلستــان هـنــریــاد و مقــامش جـاویـد
همچوشمع است به بـزم وهنرش پرتؤوار

خـواهم ازایزد(عزیزه) جای آن خلدبرین
روح اوشــاد بــؤد،بــرد، دعــا را بسیـار

28/8/2014 –
هالند