آرشیف

2016-4-20

عبدالحمید شریفی

مرثیه برای بــــــه خون خفتگان کابل
کابـل مـن در عــزا مـــی بـیـنـمـت
کــــربـلا در کــــربــلا مـی بـیـنـمـت

جـاده هایت را بــه خون آغشته انـد
رنــــگ خون است هرکجا می بینمت

هرطرف نقش عزیزان غرق خون
کشته و بـــی دست و پــا مــی بیـنمت

ای سـیه پـوشــیده شهر ســوگـــوار
ســرتــا پـا مــاتمــســرا مــی بـینمــت

نوبـــهار فصل مصیبت گشته است
 دود آتــــش در فـضـــای مــی بیـنمت

داسـتـان غـــم هـمـه تــکـرار شـــد
مــــــــــادران بـــی نـــوا مـــی بیـنمت

کــــابـــل مــن قـلـب پـــاک آســـیا
بـــا مصـیـبـت هـــا چـــرا مــی بینمت

صــد جهـنـم را تــداعـی می کــنی
کـشـتـــی بــی نـا خــــدا مــی بیـنـمـت

بــا هـمـه ایـن زخــمــهـای  بـی دوا
کــــــــابـل مــــن سـالـــهـا مـی بینمت

ریــشـه فـقــر و فــسـاد و  جـهـل را
هــــم بــدســـت مــافـیـا مــی بـیـنـمـت

نقـشــه همــسـایـــه شــوم و پـلــیـد
در پــس ایـــن مـــاجــــرا مــی بـیـنمت

گشــتــه ســودای " شــریـفـی" روز و شــب
کــــی پــــر از صلــح و صفــا مـی بینمت
 
الحاج عبدالحمید " شریفی"
نیمروز :31/1/1395