آرشیف

2016-11-21

afrotan

مرثیه ای بـــــر مرگ یک تمدن !

وقتی آخرین قسمت یادداشت هایم در وسائل ارتباط جمعی منتشرگردید برخی از دوستان وسروران عزیزی که همیشه  با خواندن نوشته های ناچیزم بر من منت میگذارند در تماس های خصوصی با من اشارتأ پرسش همیشه گی و مناسب خویش را که پس چه باید کرد ؟ مطرح نمودند من نیز اکیدأ براین باورم  که هیچ  هرگاه منتقد یک تفکرواندیشه سیاسی  نتواند راه حل روشن و واضیحی را به مثابه نقشه راهی ارائیه کنند نه میتواند نام منتقد برخود ماند بلکه باید آن را حامل  سند انتقام دانیست که از تربیون منتقدان بیان می شوند . لهذا تمامی عزیزانی که با باورها و اندیشه هایم کم وبیش آشنائی دارند میدانند و با اندک حوصله وصبری که عرائیضم را مطالعه می فرمایند میتوانند با اشارات و استعاره های سیاسی و حقوقی پاسخ چه باید کرد ؟ را نیز دریابند . اما درعین حال خود را مکلف میدانم که  با تقدیم سرود زیبای یکی از هنرمندان پرآوزه افغانستان  که حامل پیام انتقال از سنت به تجدد است سعی میکنم تا  پاسخ پرسش چه باید کرد  را دریابیم .
 

ادامه مطلب در اینجا