آرشیف

2015-7-6

نثاراحمد پژوهش

مرا آزرده ساخته قتل های هم تبار من

————————————
مرا شرم است که انسانم فقط جنگ است خیال من
شدم نفرین این دوران به دنیا بی نشانم من
بس است آواز بمب وانفجار وانتحار هردم
مرا آزرده ساخته قتل های هم تبار من
دراین ماتم سرا هردم شهیدان وطن پیداست
دیگر ترسم از آن روزی که تو باشی نشان من
دیگر بس کن تو هوشیاری وطن پروروطن دارم
دیگربس کن نکن خود را نشان هم تبار من
من وتو می شود ماه که دنیا می گوید احسن
نکن کاری که تو باشی سیال سال وماه من
توچون مثل برادر هستی ومن مثل یگ دوستت
نزن نشکن تو دوستی را نشو دشمن به جان من
من وتو هم تباریم هم قطاریم هم دیاریم دوست
خیال خام نکن تا نشکند هرگز گمانِ من

نثار پژوهش.