آرشیف

2020-9-16

دوکتور ص. سعیدي

مذاکرات سرى قطر وعواقب آن!

ميګويند خطوط اساسى حکومت مٶقت بين اين ګروه طالب و جانب امريکايى براى ايجاد حکومت انتقالى و يا مٶقت  توافق شده است. 
داکتر عبدالله در آغاز مذاکرات به نام مذاکرات بين الافغانى 20 دقيقه و ملا برادر 5 دقيقه  صحبت کردند. 
ملا برادر عوض تمرکز بر مذاکرات بين الافغانى در پيش،  به خواست خويش   به نحوى تمرکز کرد که امريکا بايد به عملى کردن توافقات شده با طالبان  وفادار بماند. 
به اين ترتيب و شواهد ديګر نشان ميدهد که عوض ما در مورد ما قبلاً تصميم ګرفته اند. به چيزيکه مدتها قبل عمران خان صدراعظم پاکستان آنرا پروسهء انتقال مسالمت آميز نام برد.  پاکستان به هر قيمت در براندازى نهادهاى دولتى افغانستان تلاش نموده و تلاش خواهد کرد. شواهد نشان ميدهد که اين بار هم پاکستان دارد در قضاياى افغانستان دست بالاتر پېدا   کرده و به اهداف خود در حال رسيدن است. بخش مهم اين مرحله همان حصار کشى ايجاد سرحد پاکستانى در داخل افغانستان است که با برنامه هاى ديګر همراه خواهد بود. 
برماست تا به صورت قطع تأکيد بداريم که صحه ګذاشتن به ارزشها و تصميم بر قضايا و مطالب ايکه از صلاحيت ملت است، در غياب ملت درست نيست و مذاکرات سياسي بايد صرف و صرف توافق بر ميکانيزم باشد که درنتيجهء آن ملت تصميم ګيرندهء اصلى شود. 
آمريکا بايد بداند که آغاز اين برف کوچ ها که توافق در مورد سرنوشت ملت افغان در غيابش شود، سبب انزجار ملت افغان و تار ومار شدن تمام برنامه هاى امريکايى در منطقه خواهد شد.  
اګر چنين برنامه ها باشد و يانه، اما شواهد نشان ميدهد که هست، برماست تا به صورت وسيع و به موقع آنرا افشاء ساخته و به بايد ګفت که  أين حالت و اين روش  براى امريکا و مردم افغانستان بسيار سخت و بس خطرناک تمام خواهد شده که برندهء اصلى آن پاکستان و چين خواهد بود. 
با بيدار شدن، متحد شدن و فعال شدن شما افغانها شما ميتوانيد مانع چنين سناريو هاى بس مهلک و اين معامله در غياب ملت افغان  شويد.  
و ما علينا الا البلاغ المبين
داکتر صلاح الدين سعيدى 
00447886474638