آرشیف

2015-1-22

رفيع الله غفاري

مدیریت یـــــــــــــــــــــــــــــا منجمنت

 
مدیر کیست؟
مدیر در لغت به معنی اداره کننده و کارگردان میباشد و در اصطلاح مدیر شخصی است که مسئولیت تنظیم نمودن عملکرد تیم خود را بعهده دارد
مدیریت علم است یا هنر؟؟؟
بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختن ها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند.عبارت دیگر علم دانستن است و هنر توانستن
مدیریت با عوامل همچو پول ،مواد،محصولات،خدمات، و کارکنان که در تغییرند سروکار دارد پیش بینی در باره آنها دشوار و انطباق دادن آنها با معیار ها علمی مشکل است.
با این همه همواره شاهد تلاش مستمر صاحب نظران در جهت علمی کردن مدیریت هستیم.
بخش از دانش مدیریت را میتوان از طریق آموزش فراگرفت وبخش دیگر را ضمن کار باید آموخت
مدیریت یا منجمنت چیست؟
به معنی افراد گرفته شده که مفهوم کلی آن Menبه معنی تنظیم نمودن وManageمدیریت از دوکلمه
تنظیم نمودن و اداره نمودن افراد به شکل ماهرانه میباشد.
یک دانشمند بزرگ مدیریت در قرن بیستم بنام ماری پارکر فولیت مدیریت را به مفهوم (هنر انجام دادن کار ها توسط دیگران) تعریف نموده است
روش های یادگیری مدیریت.
سه روش برای یادگیری مدیریت وجود دارد
1 از طریق آموزش (تعلیم و تربیه)
2 از طریق انجام کار
3 ترکیب از دو روش فوق (آموزش و انجام کار)
یعنی بدست آوردن توان انجام کاری غیر از آنچه که قبلآ فرد می توانست انجام دهد.
اهمیت مدیریت:
بنیانگذاران واحد های تجارتی – صنعتی با جزب مدیران توانمند زمینه را برای آغاز دوره تکامل بعدی یعنی رشد از طریق هدایت فراهم می آورند.
بعضی معتقدند که کارکنان خود قادرند وظایف مدیریت را انجام دهند وبه مدیریت جدا ومستقلی نیاز مند نیستند ولی هنوز تاریخ نویسان و دانشمندان علوم اجتماعی نهادی را نیافته اند که بدون داشتن سلسله مراتب مدیری پایدار مانده باشد.
از طرف دیگر بسیار از صاحبنظران علت موفقیت و شکست نهادهارا در تفاوت مدیریت آنها می دانند.
 
وظایف عمده مدیریت
1 پلانگذاری
2سازماندهی
3استخدام
4کنترل
5 رهبری
عناصر مهم اداره و منجمنت:
1 اهداف2 منابع3 موثریت4 مثمریت5 جوانب ذیدخل
فکر میکنم چهار عنصراولی واضح است عنصر پنجم که عبارت از جوانب ذیدخل است جوانب ذیدخل عبارت از افراد و اشخاص هستند که در سازمان و یا فعالیت های ان سهم منفعت آمیز دارند
سطوح مدیریت:
به طور عموم مدیریت به سه سطح تقسیم بندی شده است که قرار ذیل به طور فشرده  تشریح داده شده است
1 مدیر سطح عالی 2 مدیرسطح متوسط3 مدیر سطح پائین
مدیر سطح عالی
پلانها و ستراتیژی های طویل المدت را بررسی نموده و انکشاف میدهد.حق انتخاب کارمندان و اشخاص کلیدی را در سازمان میداشته باشد وبرای مدیران سطح متوسط در رابطه به مشکلات عمومی مشوره میدهد
مدیر سطح متوسط
پلان های متوسط المدت را ساخته و پلان های طویل المدت را بخاطر بررسی و کنترول توسط مدیر سطح عالی تنظیم و ترتیب مینماید . راپور های روزانه و هفته وار کارها را کنترول و ارزیابی مینماید.انتخاب و استخدام کارمندان را به عهده دارد وبرای مدیران سزح پائین در رابطه به مشکلات مشوره میدهد
مدیر سطح پائین
پلانهای کاری و کوتا مدت را ساخته و برای مدیران سطح متوسط در رابطه به آن جزئیات بیشتر ارائه  مینماید.از طرز عملکرد و پروسه کاری مادون ها بررسی و نطارت مینماید. لایحه وظایف را بصورت مشخص ترتیب نموده وبه کارمندان تماس همیشگی و نزدیک دارد
سیستم چیست؟
سیستم عبارت از یک مجموعه است  که از چندین جزمرتبط با بهم تشکیل یافته و یکجا با هم کار میکنند طوریکه با ایجاد نقص در یک جز تمام سیستم متاثر میگردد
اما از نقطه نظر اداره و منجمنت سیستم عبارت از مجموعه ارگان ها و دیپارتمنت های مختلف داخلی یک سازمان میباشد که بخاطر رسیدن به اهداف مشخص و مشترک از یک سلسله قواعد و مقررات مشخص پیروی نموده و یکجا با هم فعالیت مینمایند
ستراتیژی چیست؟
ستراتیژی عبارت از برنامه جامع واحد و کاملی است که بر مبنای آن نیل به اهداف اساسی سازمان تعیین میگردد بعباره دیگر ستراتیژی عبارت از پلان جامع پالیسی ها و فعالیت ها جهت نیل به هدف کلی سازمان میباشد
پلان چیست؟
پلان طرح قبلی است برای رسیدن به هدف  به شکل منظم و سیستماتیک و پلان از لحاظ مدت زمان به سه نوع میباشد
1پلان کوتاه مدت
2 پلان میان مدت
3 پلان دراز مدت
پروژه چیست؟
عبارت از یک نوع فعالیت مشخص است که دارای آغاز و انجام معین میباشد طوریکه با تکمیل پروژه تشکیل آن از بین میرود در
 تشکیل چیست؟
عبارت از تقسیم بندی وظایف، تعیین حدود صلاحیت و مسئولیت،تعیین روابط منطقی واحد ها وسلسله مراتب دریک اداره میباشد سه نکته ذیل در تشکیل حایز اهمیت میباشد
1 تقسیم وظایف
2 تعیین و تثبیت حدود صلاحیت ها و مسئولیت ها
3 روابط منطقی واحد ها
اداره چیست؟
اداره عبارت از یک نظام اجتماعی است که به اساس روشها ی خاصی بنا نهاده شده و در آن عده کثیری از افراد به منظور رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتآ مشخص به انجام وظایف متنوع و دقیق مشغول اند
تعریف هدف از نقطه نظر مدیریت:
هدف عبارت از نتیجه مطلوب است که تمام فعالیت های اداره به استقامت آن سوق داده میشود
 
 

فرستنده : رفيع الله غفاري
محصل صنف دوم پوهنحي اقتصاد موسسه تحصيلات عالي دنيا