آرشیف

2015-4-11

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مدرنیته: کودکان گل هـــــای سرسبد جامعه اند

کودکان گل های سرسبد جامعه، آینده نگران و آینده سازان این خاک به جاه مانده، از حرکت کاروان به راه افتاده اند. آری ، حراست، حفاظت، سلامتی این قشر نیازمند و پاکیزه را موسسه محترم و همه دنیایی ینسف و همکاران خوبش عهده دار اند و هرگونه فداکاری و از خودگذری را دریغ نورزیده اند، که به حق میتوانم از بیرحمانه به قتل رسانیدن واکسناتوران، برنامه انسانی، برنامه اسلامی "پولیو" موسسه محترم یاد کنم و صدها مورد بی لطفی دیگر که متاسفانه تفنگدارن محترم مان انجام فرموده اند…
موسسه محترم و همه دنیایی ینسف از تشکیل حکومت موقت و تعهدات "بن" تا اکنون اگر کمک هاش را آمار گیری کنیم، قلم مان شاخ در میآورد. اجازت فرمایند تا کوتاه روی اثرگذاری این همه کمک های اثرگذار کوتاه یاد کنم. در عرصه های خدمات رسانی به صحت، معارف و مصوونیت اجتماعی کشور که قربانیان کودکان بودند و این نهادهای محترم زیر دید قویِ قرار گرفتند. اکنون تغییرات مهم و موفق را شاهد هستیم، اگر این گزارش کوتاه را به سوی آمارگیری رو کند یقین حوصله اش را برخود نمیبیند…..
گذشته ی کشورمان  با اقتصاد زیر صفر همه بیچارگی های عرصه های گونگونش را تصویر گیری مینماید. کمکهای اثرگذار همواره تلاش فرموده اند تا تغییر به وجود بیاورند و توسعه، که اکنون کارشناسان خیلی ها محترم کشورمان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند بیشرمانه بحث جامعه ی مدرنیته را پیش میکشند و بر همه نارسایی های همه عرصه های عنعنوی و به ارث مانده ی دیروزی که بر کتفامان سنگینی مینماید تف میاندازند، اگر از قتل های بانو "فرخنده" جلوگیری به عمل آورند و به حقوق همه انسان های درین خاک بدون آب، برق، سرک،  سرتعظیم فرود آورند، آری جامعه ی مدرنیته و متمدن این آقایون سیاست نادیده را و به کرسی کارشناسی تکیه نکرده را من در فیروزکوه قابل قبول و باور میدانم.

باسپاس و تعارفات فراوان

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی
شهر فیــــــــــــــــــــــــــروزکوه