آرشیف

2014-11-16

استاد عبدالمجید نامجو

مداخله پاكستان درمورد عدم پيشرفت موافقتنامه پيمان استراتيژيك بين آمريكا وافغانستان

 
 

 

 

بنام خداي منان
 
 ازآوان گفتگو ها درمورد پيمان استراتيژيك بين افغانستان وايالات متحده امريكا ، پاكستان درسدد برهم زدن اين روند بوده وازهر گونه امكانات بخاطر جلوگيري اين پيمان استفاده كرده وخواهد كرد هرچندحكومت پاكستان حامي منافع امريكا بشمارميرود اما بااين وجود بخاطر منافع افغانستان درين پيمان سعي دربرهم زدن آن دارد پاكستان دشمن قسم خورده افغانستان بوده واست بناءدولت مردان افغانستان بايد بدانند كه اين كشورهميشه درانديشه به وجودآوردن فاجعه در درون اين جغرافيااست وبايد تدابيرويژه وهشيارانه ي را دربرابر اين دشمن خودفروخته روي دست داشته باشند مردان بزرگي درين سرزمين بخاطركشورومردم شان توسط سازمان استخباراتي پاكستان به شهادت رسيدند به هرحال اگر درين مقطع زماني امريكا وافغانستان هشيارانه عمل ننمايند قطعا آرزوي پاكستان وديگركشورهايكه اين پيمان را به ضررشان ميدانند برآورده خواهد شد پاكستان خوب ميداند كه اين پيمان دست مداخله آنرا درامورات افغانستان كوتاه ميگرداند ودرضمن پول نقدي كه تا امروز امريكا به استخبارات اين كشورميداد بعدازبستن پيمان قطع خواهد شد واين براي پاكستان اصلا  خوشايند نيست ازينروپاكستان خيال دارد تا پايان حكومت رئيس جمهور كرزي اين پيمان به تعويق بيفتد باهروسيله كه ميشود من يقين دارم كه پاكستان سعي دربرهم زدن دوباره روابط كابل با واشنگتن دارد تا قطعا اين پيمان به تعويق بيفتد.                                     
نويسنده : عبدالمجيد" نامجو"