آرشیف

2014-12-12

استاد جان محمد واثق

مخمس

ای تازه گل عرفان ای سروچمان بر خیز
دررزم تبه کاران باتیغ دستان بر خیز
کاهل منشین درسوگ،چالاک ودمان برخیز
درذوق وطن دوستی بی چون وچنان برخیز
دشمن چو سگ طماع صدلابه برانگیزد
تانفع بدست آرد هرگونه شرر ریزد
ضحاک صفت با تو؛مار دوسر خیزد
چون کاوه ی آهنگربا پتک گران برخیز
این میهن آزاده بسیار جفادیده 
هم از خود وبیگانه ،صدرنج عنادیده
آواره وسرگردان از غم نیاسوده
تو حامی وناجی شو،از خواب گران بر خیز