آرشیف

2015-1-22

حفیظ الله ساحل

محیط سرسبز فقط وفقط بـــــا غرس چند اصله نهال !

 

محیط سرسبز فقط وفقط با غرس چند اصله نهال !

 

به گــــــفته پیامبربزرگ اسلام حضرت محمد (ص) نهال شانی یکی از جمله خوبترین کارهای یک انسان به شمار می آید .واجرومزد نهایت فراوان در نزد پروردگار توانا دارد. در این فصل هر انسان باید سعی کندتا هـــــــــــــــــــــر قدر در توان دارد نهال بنشاند زیرا که انسان ازاین عمل شایسته دایم سود می برد.
نهال شا نی عملیست که به هیچ صورت غیر از مفاد زیان به بار نمی آورد. غـــــــــرس نهال به معنی سرمایه گـــــــــزاری در طبیعت میباشد .وما منحیث مسئول وعضو جامعه مسولیت داریم تا در نهال شانی ومرا قبت از آن بخاطر داشتن یک محیط سالم دین ایمان ووجدانی خویش را ادا نمائیم .
اگر توجه به نهال وآبیاری آن داشته باشیم ، حتما در وقت کم ما صاحب آب وهوای صاف ،دلپذیر ومحیط سرسبزخواهیم بود.
درحقــــــــیقت درختان وجنگلات عامل ومبارزاصلی با آلودگی میبا شد. از این سبب گفته میتوانیم که این دوعامل در کاهش میزان امراض بسیاری مزمن وخطرناک کمک کننده میبا شد.
از طر ف دیگر برحسب لــــــــــــــــــــــــــــزوم جنگلات ودرختان یک نقش بسیار مهم وقوی در اقتصاد ما دارد.بطورمثــــــــــــال از درختان ثمر بخش میتوانیم هم خود استفاده نمائیم .وبه بازارها هم به عرضه برسانیم واز بی ثمر میتوانیم از چــــوب آن در بخش های مختلف زندگی استفاده نمائیم .درپهلوی مفیدیت دیگران جنگلات ،درختان ومحیط سرسبز به مقبولی ، شادابی در قریه ها وشهر ها افـــــــــــزوده میشود.
ازطرف دیگر موجــــــــــودیت جنگلات ودرختان با عث نجات دادن زمین های زراعتیی از سیلاب های موسمی میشود ،بناً حـــــــفاظت وحراست جنگلات ودرختان نه تنها وظیفه ملی والزامی است ، بلکه منبع اصلی بقاعـ ومحیط پاک زدندگی ماست .
حــــالا باید مردم شریف وتوانمند ما این مسئله را دین ایمانی ووجدانی خویش دانسته در غرس نهال شانی سهم ارزنده بیگیریم.ومـــــا باید دست به دست هم داده از قطع جنگلات ودرختان جلوگیری نماییم تا با شد یک محیط عاری از آلودگی برای نسل آینده خــــــویش داشته باشیم.