آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

محیط سبز شایستۀ زیستن است

وزش نسیم حیات بخش بهاری دارد به عمر زمستان کفن پوش نقطه پایان میگذارد وفریاد حیات وزندگی را بگوشها زمز مه میکند، اما چه زندهگی؟زندگی سبز وپر طراوت با عطر روحبش بهاری .این نسیم باید از سز زمین سبز زندگی عبور کند تا دماغ خسته زمستانیان رانشاط وتازگی بخشد.وقتی زندگی را از فرایند محیط زیست به مطالعه می نشینیم باید شرائط وتمهیدات این محیط سالم را با دستان توانا وبازوان پر قدرت خویش آماده سازیم تا بجای گاز های زهر آلود وکشندۀ دستگا های تولیدی ووسائط نقلیه وسائر مواد سوخت بوی گل های رنگا رنگ بهاری را استشمام نمائیم.ما وقتی به این آرزو میرسیم که نسیم شهر ما از کنار گل های خندان، برگ های پر طراوت وزمین سبز عبور کند.والا خاک وخاکستر تونل جهاز تنفسی را مکدر وتنگ ساخته تمام أعضای وجود را زنگبار وفرسوده میسازد وبجای حیات مارا به سر زمین مرگ می برد.پس بیائید محیط خویش را سر سبز بسازیم.کاریکه از دست خود ما پوره است نه فر مان میخواهد نه منظوری ونه هم بودجه اضافی یک همت وشجاعت مردمی!

ساختن شهر سبز ومحیط زیست از وظایف ومسئولیت های اولیه کسانی است که دران زندگی میکنند درین کار به هیچ سمت وسوئی نباید چشم انتظار بود.شهر ما خانه ماست اگر ما توانای آنرا نداشته باشیم تا شهر واطراف انرا برای زیستن مساعد سازیم محیط خانه ما هم همینطور است.اگر شما می بینید مردم در کابل حیات به سر می برند باور کنید نا خود آگاه در گرداب زهر گیرمانده  اند هر لحظه از لحظات زندگی شان  اسیر چنگ فضای زهر الود است.گمان نکنید زندگی در کابل زندگی عادیست دران شهر زیر ساخت های محیط زیست به هم پاشیده وانسانها اسیر زهر های کشنده اند که جبرا تنفس میکنند وهر روز قربانی میدهند. فضای شهر کوچک چغچران نیز از چند سال بدینسود با غبار خاک وزهر دود های مواد سوخت وسائل نقلیه گرفتار است.مبارزه بخاطر ایجاد محیط سالم زیست از وجایب اولیه است.

مشکل این است که مردم ما تا هنوز با کلیمه وفر هنگ زیست محیطی کمتر اشنا اند همان است که از کنار آن بی تفاوت عبور میکنند در حالیکه این مسئله خیلی جدی وحیاتی است تا به نیاز مندی های محیط زیست توجه جدی صورت گیرد.وقتی محیط زیست میگویئم حیات انسانها مطرح است انسانهایئکه از اثر تنفس هوای آلوده به مرض های گوناگون از جمله تبر کلوز مبتلا میگردند وبرای معالجه وتداوی مبالغ هنگفت به مصرف می رسانند.بیائید مفت ورایگان از دهات درخت های مثمر وغیر مثمر را در اطراف شهر ما غرس وبا پاشیدن تخم چمن ومواظبت ازآن صحت را جا گزین مرض سازیم.محیط را سبز بسازیم محیطی برای زندگی..محیط سبز برای اطفال که بازی کنند برای بزرگان تا به تفریح وتفرج بروند برای حیوانات وپرندگان تا در فضای آزاد خداوندی به پرواز آیند.

تا زمانیکه ملتی ومردمی به بازو وقدرت خود إعتماد نداشته باشد برای همیش محتاج ونیاز مند است.چرا منتظر باشیم تا دیگران آب را به درب خانه ما بیاورند آب به دروازه خانه وما تشنه لب عجب است.توقع وانتطار از دیگران برای همیش مارا عقب گرا میسازد ودر محرومیت قرار میدهد. انتظاری را که ما از مؤسسات وحکومت ها داریم مارا بسوی سکوت ومرگ تدریجی سوق میدهد.بیائید همت کنید محیط را برای خود وفرزندان خود آماده زندگی بسازید.بهار آتی فصل نیکو وپر بار به نظر می رسد، ریزش رحمت بیکران الهی چسمه سار هارا جوشنده تر ودریا هارا توفنده تر ساخته است.وبنده شاکر ومستعد میخواهد تا این نعمات را پاس داشته از فیض نعمات سر شار الهی استفاده نماید.از عمر شهر ما سالیان دراز گذشت ونا بسامانیها نیز همپای عمر آن است وما بجای کار وفعالیت از دیگران شکایت کردیم امید داریم در وازه خانه ما توسط دیگران سبز شود وجوی بند اب هم توسط مؤسسه.شاید راضی باشید که مؤ سسات کار میکنند واما اینکه ما بیکار وغیر فعال منتظریم کمتراز یک فاجعه نیست.برای مؤسسات کار های را بسپارید که از توان شما بیرون است آنچه را خود انجام داده میتوانید بدوش دیگران نیاندازید.گاهی مشاهده میشود در برخی قریه ها پروژه های لای روبی جوی ها منظور میگردد خیلی مایه تعجب است.جوی را شما کار کنید از مؤسسات بخاطر تمدید لوله های سمتی ورابری وموادیکه صخره هارا از راه شما بر داردمطالبه کنید نه کار های عادی وساده از کمک های استفاده درست نمایئد.به همه حال بهار از راه میرسد برای سر سبزی شهر تان چه آمادهگی های دارید؟

1- نهال شانی به پیمانه وسیع.همین حالا آماده باشید.

2- ارزیابی از نتایجه فعالیت های سال گذشته واینکه کدام نهال مفید وکدام به ثمر نرسید.

3- عوامل ودلائل رشد نهال ودلائل خشکیدن نهال های سال پار.

4- افرادیکه در سر سبزی شهر نقشی مؤثر ایفا کرده اند از چه روش های مثبت استفاده نموده اند.باید از تجارب شان استفاده شود واز زحمات شان تقدیر بعمل اید.

5- سنجش کنید شهر شما به چه پیمانه آب نیاز دارد وچطور ممکن است همیشه با جوی آب ویا نل همحلات را تازگی بخشد. ویا با حفر چای های عمیق در چهار سمت شهر…

امسال کدام مناطق باید نهال شانی شود کدام محل به گل کاری تخصیص داده شود ومیدانهای بازی را چگونه باید سر سبز نمائیم.برای پاش داده تخم چمن وسر سبزی میدانهای بازی صحن مکاتب باید از تیم پی آرتی کمک خواسته شود.چون لتوانیا سرد است وتخم چمن آنجا در چغچران قابل استفاده است باید حد اقل صد خلطه تخم چمن از تیم پی آرتی تقاضا شود که از لتوانیا انتقال دهند به عین تر تیب تخم های گل .یا غوزه که درین فصا آماده انتقال است این مسئله جدی است.باید توجه شود.

این فصل فصل بهار است درین روز ها با نوشتن مطالب مربوط به محیط زیست بیشتر وقت شمارا خواهم گرفت…تشکر