آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

محیط زیست و فصل بهار

در فصل بهار سبزه را بخاطر زیبائی طبیعت بکار وبخاطر نمای زندگی خود نگهدار.میدانید محیط سبز وجهان سبز بر درخشندگی طبیعت می افزاید وزندگی تمام زنده جانهارا رونق می بخشد.این محیط سبز است که برای زیستن مناسب است .خاک برای مردگان است نه زنده ها.اما دریغ در سر زمین من در محیط زندگی ام مردم از دم حیات بخش مسیحای بهار محروم اند همه با گرد وغبار وبا خاک ودود عادت کرده اند .من اول من حیث فرد ساکن این شهر غبار آلود وثانیا من حیث مسئول امور زیست محیطی شهر چغچران از تمام ساکنان شهر میخواهم اگر در تماتم شهر توانای ایجاد محیط سبز را ندارند اقلا در بین حویلی خود چهار درخت میوه دار وبی میوه را به ثمر برسانند.اگر در شهر هزار خانه باشد در سال چهار هزار نهال ویا حیات در شهر محیط را به جهان زنده تبدیل میکند .ازین فصل بهره گیرید وبهار را من حیث ودیعه وهدیه الهی منبع ومظهر حیات فکر نموده حیات آفرینی کنید.همه سبزه ها درختان وگیاهان زنده اند بر خالق خود ثنا میگیوند.نه تنها سبزه که شما مهد وآشیانه پرندگان را می سازید ومحیط را زیبا تر از گذشته مینمائید.

 

بهار چیست.؟

بهار رابطه ي متقابل همه ي مظاهر هستي است. فصل جنبش خاك، زايش زمين و آغاز زيباترين جلوه هاي طبيعت است. با رسيدن بهار زمين منجمد وتهي از تحرّك دوباره جان مي گيرد و نغمه هاي روح افزاي مرغان بهاري رستاخيز طبيعت رادر بندپي اعلام مي دارند. آواي نسيم بهاري وسعت بيكران زمين را به بيداري مي خواند وصحراها و دشت ها ودامنه ها، زندگي وسرسبزي و طراوت وتازگي از سر مي گيرند. بهار فصل بازگشت وخوديابي است وچه خوب است  دراين عصر تهي شدن از اصالت، باكندوكاو در فرهنگ سنّتي وملّي، هويّت مستقل وفرهنگ اصيل وريشه دار خود راباز يابيم واز ننگ تشبّه وانتظارات كاذب زاييده ي فرهنگ بيگانه وغير خودي آزاد ورها گرديم.

علاوه بر شكوفه درختان آلوچه (چکه های کوهی) گل هاي خودرويي دیگری هستند که بي مدد باغبان  درهر سمت وسوي كوه وجنگل وصحرا ودشت وبيابان اين منطقه باعطر ورنگ شادي بخش ودلاراي نظر هر بيننده اي را به خود جلب مي كنند. مردم خوش ذوق و شاعر منش اين سر زمین ما مژده رسيدن بهار را به امدن بلبل وفاخته نسبت مي دهند کوکو زنان فاخته نشسته بر شاخسار ویا بلبل با نوای دلکشش نغمه بهار را سر می دهد واما اگر ما در دیار خود شاخسار نداشته باشیم درانصورت این فاخته وبلبل برای ما چه خواهد گفت؟

بلی هموطن عزیز همانطوریکه پرندگان در زینت بخشی بهار سهم میگیرند من وتو هم باید سهم خودرا ایفا نمائیم.تورا دریغ نمی آید که در اطرافت اثر از بهار بچشم نخورد نشان از حیات نو نباشد.سبزه وگل روح وروانت را طراوتی نبخشد؟؟ در محیط که ما زندگی میکنیم مردم سالهاست که بهار را با ذوب شدن برف تجربه میکنند واثر دیگری از طراوت وتزگی وحیات نو به مشاهده نمی رسد.هیچ جای دنیا چنین نیست در تمام نقاط جهان انسانها از طراوت برگ درختان سبز لذت می برند و هر برگ درخت را دفتر معرفت پروردگار میدانند.یعنی طراوت وتازگی به معرفت خداوند نیز کمک میکند.نمیدانم در شهر ما چرا مردم به این زیبائی ها طبیعی علاقه ندارند ودر نشو نمائی محیط سبز نمی کوشند.؟؟؟

نهال های که در اوائل بهار در کنار جویبار ها واماکن سبز غرس شده باید مواضبت ونگهداری شود وشما با این ایثار وفدارکاری حیات را رشد میدهید واگر هر کس هر نهال را با چاقو ویا پنجه گردن زند مثل اینکه حیات را گردن زده باشد بیائید دیگر خودرا تغییر دهیم دیگر با خاک وداع کنیم وبا سبزه وچمن ولاله همراز وبا فاخته وبلب هم آواز شویم آخر چرا نی؟؟؟؟