آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

محیط زیست سالم بستر شکوفائی

الف :محیط زیست در قلمرو آب:{ آب منبع زیست ویا حیات است}اینکه آب منبع حیات وزندگی وگوارا بخش محیط زیست است دران شکی وجود ندارد در قرآن شریف می فر ماید {همه چیز را از آب زندگی ساخته ایم آیا نمیدانید.}مطالعات طبیعی وبیولوژیکی هم بزرگترین ویا بیشترین عنصر وجود انسان را آب ومایعات نشان داده است.لذا وظیفه ماست تا بخاطر رونق بخشیدن حیات وزندگی زمینه های ذخیره ونگهداری سالم آب را در محیط زیست جستجو کنیم.چون آب است که سبزی میآفریند ونعمات فراوان گیاهی را در دسترس انسانها قرار میدهد ود نهایت حیات موجودات را دوام می بخشد.

من متشکرم از استاد محمود گیا دوست که با نوشتن مقالات زیبا وپر محتوایش مشوره های علمی وارزنده را بخاطر توجه به حفظ، نگهداری ورشد گیا هان بخورد جوانان وساکنان این سر زمین داده است ودر حقیقت به مبانی زیست محیطی که حق طبیعی گیاهان نیز هست توجه در خور ستایش نموده است.این انسانها نیست که طور مطلق حیات دارند بلکه حیات انسانها در گرو حیات نباتات وحیوانات نیز هست وما درین بحث طور فشرده به آن اشاره خواهیم کرد.

آب ونباتات:

آب وحیوانات:

آب وانسانها

آب وپرندگان:

آب منبع حیات انسانها، نباتات  أعم از حبوبات ،اشجار مثمر غیر مثمر ،بوته های مختلف،حیوانات ، پرندگان است وهمه موجودات  زنده روی زمین میباشد ومنبع حیات سر زمین های مرده نیز پنداشته می شود. چنانچه جذب آب برف در زمین وفرا رسیدن فصل سبز بهار این حقیقت را بما مژده میدهد..وقتی آب ذخیره گردد حیات وزندگی ذخیره میگردد یقینا هر جنبدۀ ذی روح بفکر دوام وبقای بیشتر است واین امر با ذخیره آب بیشتر ممکن است..آب منبع سر سبزی وانرژی برق  ومرکز تجمع پرندگان است.در هر سر زمینیکه آب بیشتر وجود دارد حیات وزندگی رونق بیشتر دارد وما میتوانیم با استفاده از نیرو های بشری وابتکار وخلاقیت درین زمینه افتخار آفرینی کنیم.در دنیاآن انسانهای مؤفق اند که بیشتر متکی بخود بوده از دیگران کمتر امید داشته باشند ولحظه زندگی را بیهوده ضایع نکنند.واز منابع طبیعی وخداد استفاده أعظمی کنند.نشانه های وجود دارد که اجداد ما چگونه از آب ها استفاده کرده اند نل های اّ صحی را از فاصله های دور بوسیله سفال ها تمدید نموده اند واما ما منتظر دیگران هستیم.

مسئله آب را بخاطر یاد آوری نمودم که مردم ما بدون دست درازی بسوی دیگر ویا انتظار داشتن از حکومت ها خود شان میتوانند زمینه ها ذخیره ونگهداری آب را در قراء وقصبات جستکو ومشکلات خودرا در قسمت زراعت سر سبزی ورشد محصولات زراعتی بلند برده ودر موارد با نصب داینمو انرژی برق تولید نموده نور آفرینی کنند وهم  با استفاده از غذا های گیاهای از کشتار روز به افزایش حیوانات نیز جلو گیری نمایند. شما میدانید که تمام مواد طبیعی مورد نیاز انسان ها در سبزیجات وگیاهان وجود دارد که از لحاظ غذائی نهایت قوی و صحی است واین را نیز باید دانست که ولایت غور بیشتر منبع سبزیجات مفید ویا نان خورش سالم برای انسانها ست ومیشود از تمام انواع سبزیجات در فصول مختلف سال من حیث عذای سالم استفاده نمود که متأسفانه  باشندگان این سر زمین کمتر به آن توجه دارند.

مردم ما منبع نان خورش را در گوشت وروغن وقروت می بینند در حالیکه چنین نیست میشود بدون گوشت بیشتر وجود را از امراض وقایه نمود البته گوشت هم منبع قوی است برای تقویه وجود اما استفاده دوامدار اول برای همه مردم ما ممکن نیست دوم به صحت مضر تمام میشود واما در سبزیجات این خطر وجود ندارد.سبزیجاتیکه از لحاظ اقتصادی یا مفت ویا ارزان است.

اگر آب ذخیره گرددمحیط سبز وگرد وخاک کاهش میابد وجلوی مریضی های مختلف گرفته میشود وساختن بند ها وذخائر پرندگان محیط سالم زیست را در می یابند وآواز اکثر پرندگان روح انسانها را نوازش میدهد واکثر مریضی ها روحی را شفا بخش است.ولی دریغ که مردم ما هم با انسانها وهم با نباتات وپرندگان وخزندگان در جنگ وستیز اند.هر جوانیکه پرندۀ را ببیند قبل ازینکه بفکر آمیزش وزندگی با وی باشد با پر تاب سنگ زندگی اش را تهدید میکند وبه همین تر تیب تمام زنده جانها را دشمن خود فکر میکنند.البته این مسئله را در بحث پرندگان ومحیط زیست به بحث وبر رسی میگیرم ودر ختم این نوشته از تمام دوستداران زندگی خواهش میکنم تا بخاطر حیات خود حیات دیگران را طور دسته جمعی نگیرند گاهی مشاهده شده که دوستداران شکار ماهی با پر تاب نارنجک در آب های ذخیره وبا ضخامت جان صد های ماهی خورد وبزرگ را میگیرند وحتی ماهی های کوچکی که به هیچصورت قابل استفاده نیست.این کار به معنی اصراف وهم به مفهوم آتش زدن در کشت قبل از حاصل است، بگذاردید تا همه ماهی ها طور نور مال بزرگ شوند ومورد استفاده قرار گیرند. وانداختن کثافات در آب های جدا جلو گیری شود چون آب آلوده سبب مرگ زنده جانهای دریای شده وهم برای انسانها مضر تمام میشود. در نوبت بعدی پیرامون محیط زیست .پرندگان ومحیط زیست واشجار ودرختان وگیاهان نوشته خواهیم داشت تا مورد استفادۀ دوستان قرار گیرد. تشکر.

در مورد این موقعیت وذخیرۀ آب چه نظر دارید؟نظر بدهید این محل یک نمونه کوچک بند سازی ئذخیره آب است.در غور که معبر دریا های هریرود، مر غاب فراه رود وده ها دریا چه کوچک دیگر است به صد ها مورد ازین موقعیت های استراتیژیک ذخیره آب بر میخورید امید دوستان نظر خویش را زیر این تصویر زیبا ارائه فرمایند.