آرشیف

2020-5-22

رفعت حسینی

محکوم نمودن بیخِردانهٔ محمد داود
پس از زمامداری رژیم بیدادگرومستبدحزب خلق وبعدازتباهی وفساد طالبان ومجاهدین اسلامی، برخی از « وطنداران» آغاز نمودند به گامزدن برراهی مفت وبی سنگلاخِ اندیشیدن‌ یعنی:

محکوم نمودن محمدداود! محکوم نمودن همه جانبه داودوتمام زندگی اوازروزتولدتا جان سپردن .وهزارالبته  نکوهش کودتای ۲۶سرطان.
__

این هم میهنان بیشترینه باسواد می باشند. یابریده ازچپ‌گرایی (پرچمی خلقی شعله یی وانشعابها)ویا آمیخته با پشتونیزم.
__
یگان بی عقل سیاسی وبی سواددردانش مردم شناسی،داودرا< مسببِ > فاجعه ثورنیزمی شمارند.
یعنی اگرداودوکودتایش نمی بود،کشتارهاولندغری های کام اگساخادهم وجودنمیداشت.این< حضرات فیل> که مخالف داود اندیک لمحه هم خردمند نمیشوندکه درمسیر فکرشان رخنه یی بدینگونه بازگردد:
اگررژیم شاهی هم میبودخلقی پرچمی جاسوس روس بشکلی ازاشکال ممکن بربادش مینمودند.فقط شیوه اش فرق مینمود.
…..
کارکردهای محمدداود برای رفاه زندگی مردم وآنچه دروضعیت سیاسی ایجادنمود ،نبایستی، ساده بررسی وارزشیابی گردد.
باید به تاریخ افغانستان ، با فرهنگ بیماروزمامداری ظالمانه دین و هجوم همیشگی قوم وتبارولسان برآن، پی برده شود.
باید مستند و مستند ومستندومتکی برموازین دانش وهم تاریخ ویژهء جغرافیای سرزمین افغانستان ،کاوش هاوبررسی هانمود. نه ازدروازه پف کردن وجیغ زدن وازدریچه قوم وتبار.

چنددهه پیش سخنوری بنام نصرت رحمانی سروده بود:

چاقوی من گناه ندارد

اوخلق گشته است سینه بدّرد وغرق خون شود

.

مگرداودچاقونبود.

اودردوران نخست وزیری خویش تلاش های خجسته یی درمسیرانکشاف مدنی ورفاه افغانستان بسررسانید.

بایدفهمید که او،محمدداود، در زمانی که نخست وزیرکشوربود، چی اندیشه های سیاسی ومتمدن داشت؟آیا وزرای همگام وهمکاروی  درین زمان ، برای آبادانی سازمان های پرورش وآموزش ورهایی ازبیماری درکشور چی وچهاکردند؟

آیا واقعن داوددیکتاتوربود؟

آیا شهزاده سرخ بود؟

آیا سگرت امریکایی را با گوگردروسی روشن می کرد؟

برای آموزش و پرورش، سلامتی مردم وانکشاف قریه های افغانستان چی کارکردهایی (درمجموع )دردوران نخست وزیری وریاست جمهوری اوبسررسید؟

آیا داودبسیارپشتونیست بود؟

چندبار به لسان پشتو بیانیه رادیویی و تلویزیونی داد؟

بایددانست که :

یک.به چی دلایل موجهی رژیم جمهوریت را ایجادنمود؟

دو. داودبا نجیب امین ببرک تره کی چی تفاوتهای بنیادیی دارد؟

سه.آیا داودجاسوس یک نیروی خارجی بودوبدستورآنان می برید ومی درید؟

__

نادیده نبایدگرفت:

الف/کودتای محمد داود برای از میان بردن رژیم شاهی را بایست ازدریچه دانش‌های اجتماعی نگریست.

ب/اوضاع سیاسی اجتماعی اقتصادی دهه های سی و چهل افغانستان را در اندیشه نگه بایدداشت.

ج/اوضاع فرهنگی و دینی را وشرایط زندگی مظلومانه بانوان را دردرازی سده هاودرقرن ۲۰بیادبایدنگهداشت.

د/مشروطه خواهی وویش زلمیان و چپ‌گرایی ورابطه داود با تره کی وخلقیها وبا ببرک وپرچمیها وشعله یی هاومحمودی را نباید درتاق بالا گذاشت.

ه/چرا داودتنهاکودتا را یگانه راه نجات برای افغانستان پیدانمود!

و/مشاوران داود کدام آدمها بودندو آیا آگاهی سیاسی اجتماعی وتجربه داشتند.

دردفاع نامه داودخان بی نوا هم بنگرید:

خیلی سطحی وبیمایه وبی اندیشه یی متکی برمعاییردانش های اجتماعی، درین روزگارباریدن بارانِ مصیبت یعنی شهادت وسیلاب فاجعهء قهرمان شدن، داود هم ازسوی پشتون های ملی گرا ،یاشهیداست یاقهرمان ملی ویاهم هردو.