آرشیف

2015-1-14

ناصر علم

محمد رفیق علم از مریضی اش صحت یاب گردید

 محمد رفیق علم از مریضی اش صحت یاب گردید

حالت صحی محمد رفیق علم رئیس شورای انکشاف ملی ولسوالی تیوره ویکی ازمتنفذین خیر خواه، انسان دوست وخوش مشرب سر زمین ما که سه ماه قبل از اثر کمین افراد مسلح مخالف از ناحیه بند پای راست جراحت وکسر بر داشته بود، بعد از  مراقبت وتیمار داری  پیهم و مکرر و دو عملیات مؤفقیت آمیز در کلنیک شخصی شنو زاده در مکرویان شهر کابل به حالت عادی بر کشته است که امروز من  گزارش تفصیلی را تهیه و خدمت دوستان تهیه وارسال نمودم.
چند بار خواستم عکس های از جریان عملیات متخصصین بفرستم اما غم های مالا مال وطندارانم بمن اجازه نداد تا با ز هم عکسی خون آلود واندوهبار را وارد صفحه سایت جام غور سازم، بناءٌ صبر کردم تا اینکه دورۀ نقاهت وبهبود زخم فرا رسید و متخصصین از بهبودی صد در صدی مریضی برای ما اطمینان دادند وحال عکس محمد رفیق علم راکه تا هنوز در یکی از اطاق های مهمانخانه وکیل صاحب محمد ابراهیم ملک زاده در بستر افتیده است ودستش را بر شانه جهانگیر ملکزاده گذاشته ومن ناصر برادر خوردش شانه ام را برسم همدردی به شانه اش تکیه داده ام وفضل حق اوشانی فرزند شهید عبدالقدیر اوشانی نیز پیشروی ما نشسته است حضور بینندگان محترم سایت جام غور ارسال نموده ام.
بلی در مورد معالجه وتداوی محمد رفیق علم  علاوه از داکتران متخصص همه دوستان زحمت کشیده اند چناب داکتر صاحب ملک زاده شب و روز در تب و درد و بیدار خوابی شریک بوده و سعیدی صاحب هم چانس بدی را تجربه کرد که پای خودش نیز از زانو آسیب دید، همچنین  دوستان دیگر از هر گوشه به دیدن وملاقات آمدند و إظهار محبت نمودند که قابل قدر است. اما ما سه نفریکه به دورش حلقه زده ایم معنی اش را شما میدانید که در خواب و بیداری در پهلویش بودیم و یک لحظه آنرا تنها نگذاشتیم. هر چند طبع شوخ و شرین  شخص محمد رفیق علم برای خوش نگهداشتن صد ها  روح خسته و افسرده کافیست ولی ما هم نگذاشتیم او یک لحظه احساس تنهائی و افسردگی کند. به همه حال  با آنکه محمد رفیق علم تا هنوز گشته نمیتواند ولی داکتر های  متخصص اطمینان داده اند  بعد از  التیام زخم ها میتوانند بحالت عادی  راه برود و هیچ مشکل  در قسمت استخوان وجود ندارد.
محمد ناصر علم