آرشیف

2015-2-3

محمد رسول عزیزی

محمد رسول عزیزی از ولسوالی تیوره ولایت غور تقدیم میکند

کلمه جهاد مقدس از طریق دین مقدس اسلام بالای زن ومرد افغان مسلمان جهاد افرض گردیده . در حین آمدن روس ها به وطن ما اجرا شد من به چشم سر دیده ام بیوه زنی پسری نوجوان خود را با دودانه نان خشک به جهاد فرستاد که در نتیجه به شهادت رسید در آن وقت نیز کسانی بودن که از کلمه مقدس جهاد استفاده کردن مال وزندگی وخانه های مردم را چوروچپاول کردن صاحب عیش ونوش واندوخته های حرام شدن چنانچه از همان سردم داران تا حال دسته های وگروپ های میباشند . که از قانون شکنی چور وچپاول دست بر نداشته به الفاظ عجیب وغریب استفاده می کنند . تا چی وقت دهن پت چشم ها کور مشاهد کنیم اضافه چی شود . راه بیرون رفت از این بحران فراگیر وفاجعه جبران ناپزیر چی خواهد بود . گناه کاری اصلی کیست ؟ ای کاش دولت مستحکم وباقدرت می بود . تا آنها رابه داد گاه عدالت می سپرد گرچه ملت نجیب وهمسایه محل مربوطه آنها خوب میدانند ومیبینند ، که این آشفته گان سروت ودارای چی نیرنگ های نمی زنند .واز کلمه مقدس جهاد استفاده سئو می کنند و بلکه اکثریت انها روز را به انگشت پت نموده آنچه از دست آنها آمده کرده اند وباز هم می کنند . وبلکه با گروپ دیگری که تحت تاثیر دولت های بیگانه قرار داشه به خصومت پرداخته تمام مردم وطن ما را بنام این وان مخالف جهانیا ن معروفی می کنند یعنی کور خود وبینای مردم وطن ما شدن .تمام کمک های خارجی بانگ های دا خلی زمین های دولتی را مال خود دانسته از یک اداره به اداره دیگر تبدیل وپیش روی ملت قرآن می خورند وخیانت میکنند آشفتگان قدرت با ز علیه اینها از کلمه مقدس جهاد استفاده نموده مردم مظلوم ناتوان وبیچاره مارا از انفجا تا گرسنگی به قتل میرسانند . که نمونه های مثال به چشم مسلمین خیلی زیاد است من وامثال من که صد فیصد نا ظر صحنه بوده به لطف خداوند (ج) زنده مانده ام نزدیک است بنام مجاهدین داخل قدرت وخارج قدرت که سری راه ها را گرفته اند خود را به قتل برسانم گرچه فضل ومرحمت خداوند (ج) ساختن بمب های انفجاری را نمی دانم دوره زندگی را به خدمت مظلومان ویتیمان قرار داشتم فعلا که موی سفید ونا توان شدم وطن ما میدان بز کش این ظالمان قرار گرفته ودوران گذشت زمان هم به جای رسیده که تمام ریس های فامیل ها کسانی هستند که مکتب آنها سوختانده شد از همین سبب است که یک فیصدی تا حال کاری این معامله گران می چلد در آخر من از تمام خواننده گان محترم خواهش می کنم از وجدان انسانی واسلامی خود کار گرفته حدس نزنند که این پیر مرد موی سفید مخالف جهادیون است من حاضرم سری خود را فدای جهاد واقعی نمایم تا وقتیکه جهاد نباشد قرآن واسلام نمی باشد به همین اساس 42 نفر نواسه دختر وبچه من به فضل ومرحمت خداوند (ج) صد فیصد در راه مقدس اسلام واقعی وحفظ نواموس ملی امده شدن وکار می کنند وبه درجه عالی مکتب می خوانند که میخواهم اندک دیگر هم به قوماندانان جهاد وحکومت متشکل ان ها واطرافیان شان گفت وشنود داشته با شم . چنانچه شاعر شیرین زبان می فرماید .

"در حقیقت مالک هر شی خدا ست "
"این امانت چند روزی پیش ماست "

قتل وکوشتار مردم وطن ما خصوصا در روزهای مای مبارک رمضان در ولایت نیمروز قندوس هرات وغیره وگرفتن سری راهای تما م ولایات زیر عنوان جهاد واسلام علیه دولت مجاهدین البته نزد هر مسلمان خیلی نا گوار است .آقای کرزی واعضای دولت آن فقط عمل انجام شده راطقبیح میکنند وبس من پیشنهاد میدارم اگر دولت وقعا اسلامی است وشورای علما با القاب های مسلمانی آماده پیش رفت اسلام واقعی هستند پس این عمل در سطح دولت های اسلامی چرا جلوگیری نمی شود با وصف اینکه موضوع صلح در سطح جهان بدون کدام نتیجه وجمع آوری کمک های اقتصادی گفت وشنید می شود .اگر آمدن ناتو وامریکا خلاف شریعت اسلام بوده جهت بقای تیم آقای کرزی است پس چاره این ملت مظلوم چیست ؟ تمام نیروهای داخل مملکت به شمول قدرت های دفا عی خارجی نمی توانند از حق شریعی مردم افغانستان دفا نموده جلو قتل وکوشتار مردم بیگناه را بیگیرد پس آقای کرزی وکابینه دولتی آن همراه ولسی جرگه ومشرانوجرگه چی اجرات پیش رو دارند تا ملت خاطر جمع شود . سلب اعتماد وزیران با صلاحیت واعتماد دوباره آقای کرزی با آن ها بد تر از گذشته نخواهد شد مخالفت اعضای سه گانه دولت درشرایط موجوده سبب از بین بردن نوامس ملی ما نخواهد گردید .مجاهدین سابق ! ومجاهدین جدید ! از خداوند (ج) بترسید جهت بدست اوردن قدرت ودارای همراه یک دیگر به کنار بیاید کار های خلاف شریعت وانسانیت از حد تجاوز نموده از این بحران فرا گیر وفا جعه جبران نا پذیر جلو گیری به عمل آورید .
ومن الله توفیق