آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

محفل مسابقه و مشاعره بـــــه مناسبت هشتم مارچ

 
روز دوشنبه  پانزدهم حوت به  پیشواز هشتم مارچ  ، روز همبستگی زنان جهان،  محفل مسابقه ومشاعره  به  ابتکار  ریاست امور زنان غور و ارگان ملی جوانان  در تالار آن ریاست برگزار شده بود. دراین مسابقه،  شاگردان لیسه های سلطان علاوالدین، سلطان شهاب الدین و سلطان  رضیه با همدیگر به رقابت پرداختند که در آخر ، مسابقه به صورت مساویانه خاتمه پیدا کرد. در آخر مسابقه از جانب ارگان ملی جوانان جوایزی نیز برای اشتراک کنندگان مسابقه تهیه شده بود. خانم معصومه انوری در این محفل گفت که خانم ها درکشور ما رنجها و زحمت های بسیار دیده اند و امیدوارم که بعد ازین با کسب علم ودانش وآگاهی از حقوق مسلمی که دین مقدس اسلام به خانم ها داده  ، زندگی زنان بهتر شود وعدالت اسلامی در جامعه تحقق یابد.

محفل مسابقه ومشاعره  به مناسبت هشتم مارچ
 
محفل مسابقه ومشاعره  به مناسبت هشتم مارچ
 
محفل مسابقه ومشاعره  به مناسبت هشتم مارچ
 
محفل مسابقه ومشاعره  به مناسبت هشتم مارچ
 
محفل مسابقه ومشاعره  به مناسبت هشتم مارچ