آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

محصلین غوردر بلخ روزاول عیدرا چگونه سپری کردن؟

 
نخست ازهمه عید را بر تمام شما عزیزان مبارک بادمیگویم!
روز یکشنبه پانزدهم عقرب مطابق ششم نوامبر اولین روز عید سعیدقربان گذشت ، درین روز پرمیمنت مسلمانان درسراسر جهان قربانی میکنند وازین روز با عنعنات ورسوم خاص تجلیل به عمل میاورند وهمچنین محصلین غور نیز درحالیکه ازپدر،مادر،برادر، خواهرودیگرعزیزان ودوستان خود دور هستند ازین روز درشهر مزارشریف بصورت بسیارهیجان انگیز تجلیل به عمل آوردند. این محصلین که تعداد شان نزدیک به صد تن میرسید بعد از ادای نماز عید درحالیکه یک دیگررا به آغوش میگرفتن دورهم جمع شدن .وبطور دسته جمعی به اطاق های یکایک از محصلین غورمی رفتن دعا میخواندن وعید راتبریک می گفتن، که واقعا بوی اتحاد ،اتفاق ،همدلی وخوشی  بین جوانان غوربه مشام میرسید، که این هم خود نماد از عظمت این روز بزرگ است که انسانها یکدیگر را به آغوش میگیرند و عاشقانه به دیدن یکدیگر میروند.
محصلین غور که سرمایه ها وداشته های آینده این دیار باستانی است درولایات مختلف کشوربا مشکلات فراوان دست به گریبان هستند، از قبیل داشتن اقتصاد بسیار ضعیف، نداشتن مکان زندگی …ودیگر مشکلات ازین قبیل که هیچ کس به آنها توجه نمیکند، نه وکلا ،نه والی ونه هم کسی دیگر.
ما هم خوش هستیم که وکیل و والی داریم . وکلای و والی های بدخشان ،تخار کاپیسا ودیگر ولایات اتاق برای ماندن وموتربرای رفتن به خانه های شان برای محصلین ولایت خود میگیرند واما وکلا و والی غور فقط به فکر خود هستند وبس! که درد آور آور است.
 
با احترام نجیب (صبا).