آرشیف

2014-10-31

الحاج امین الدین سعـیـدی

محرم شدن پسر ودختر بعدازخواستگاری

برای اینکه بچه ودختر که قصد ازدواج را اتخاذ مینمایند ، وبعد از مراسم خواستگاری با هم محرم شوند، وبتوانند بدون موانع شرعی بعد از خواستگاری در بین شان دید وبازدید ازادانه بعمل ارند ، واین دید وبازید شان مانع شرعی نداشته باشد ، حکم اسلام همین است که :بعد از قبولی وبعد مراسم خواستگاری، به ذات خویش محرم به مفهوم دقیق کلمه شده نمی تواند الی با عقد نکاح و طریق عقد نکاح که  در بحث مستقل بتفصیل بیان گردیده است .
برای اینکه بچه ودختر که قصد ازدواج را اتخاذ مینمایند ، وبعد از  مراسم خواستگاری با هم محرم شوند، وبتوانند بدون موانع شرعی بعد از خواستگاری در بین شان دید وبازدید  ازادانه بعمل ارند ، واین دید وبازید شان مانع شرعی نداشته باشد ، حکم اسلام همین است که :بعد از قبولی وبعد مراسم  خواستگاری ،باید در بین شان  خطبه نکاح و با حضور سرپرست دختر ( یا وکیل ولی او) و دو شاهد صورت گیرد.
در این مراسم ولی  دختر می گوید: « این دختر من ، زن تو است» و پسر می گوید: 
 « قبول کردم».
 در اینصورت خطبه نکاح صحیح بوده و آن دختر و پسر با هم محرم می شوند و ارتباط بین شان حرام نیست بلکه حلال  میباشد ، بادرنظرداشت اینکه  حتی اگر عروسی هم نکنند، ولی اگر خطبه نکاح بصورت شرعی و با تحقق شروطش انجام نیابد ، ملاقات دختر با نامزاد خویش آنهم در خلوت  نا جایزی میباشد .

 
تتبع ونګارش :
الحاج   امــیــن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«
مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان و
مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جــرمـنی