آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

محترم محمد عزیز (عزیزی)
 امید است احتراماتم را بپذیرید.

درباره (ریش ) مقاله یی را درسایت وزین جام غور به نشرسپردم که مع الاصف خوانندگان از کج راهه رفتند و آنرا با دقت کامل نخوادند. بخدای خود پناه میبرم که ارشادات قیمت دار پیغمبر (ص) توهین نمایم. خواستم فلسفه هدایت پیغمبر بزرگ اسلام را تشریح نمایم که ریش علامه فارقه مسلمانان و کافران است که در میدان مصاف, مسلمان نشناخته مسلمان را نکشد ودر حالت عادی که نظافت رعایت نگردد این حکم تعطیل گردد و مضمون حدیث را به نگارش گرفتم که خود میرساند که من از سنت بودن آن انکار نکردم و نمیکنم. اگر غلط فهمی صورت گرفته و یا نتوانستم مطالب را بصورت دقیق مینوشتم از همه قلم بدستان , علما و دانشمندان , مردم شریف ولایت غور و از جناب استاد (فضل) پوزش میخواهم و خود را در پای جناب (پیر زاده )می اندازم امید است از روی لطف و مهربانی مرا ببخشایند و برادری که آفتاب عمرم را بلب بام دیده امید است آفتاب عمر آنها آغازطلوع اش باشد در باره ام دعای خیر کناد که مریض میباشم.
آقای (عزیزی ) درباره ام به زعم خویش شعر سروده اید , میدانید که شعر چیست؟ و کدام ویژه گی هارا داشته باشد؟ شعر کلاسیک باید وزن , آهنگ و قافیه داشته باشد شعر شما فاقد همه خصوصیتهای شعریست. شعر که بدل چنگ نزند شعر نیست. شعر شما درهرجای برایتان افتخار نیافریده درسایت خاوران شما رابه حیث یاوه گو طرف تنقید قرار داده اند و هر خواننده با احساس میداند که چرند میبافید و هرزه گوی هستید.
سوال دیگری که از شما دارم مسلمان هستید؟ و این حدیث شریف شما را مسلمان معرفی نمیکند:( المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده)
مسلمان کسیست که مسلمانهااز گزند زبان و دست او آسیب پذیر نباشند.
اخلاقآ یاد آور شوید که زیری حمایت چتر این حدیث قرار دارید و بزبان گندیده هزارهای انسانرا نگزیده یید؟
دربلاک چهار پلچرخی هر دو محبوس بودیم, محبوسین از مجالست و مصاحبت با شما حذر داشتند و شما را از چهر ه کریه و خشن تان شناختم آیه مبارک میفرماید: ( من عمل صالحآ فلنفسه و من اساء فعلیها) کسیکه عمل خوب و یا خراب را انجام میدهد نفع و ضررش به خود اوست و آسیبش به دیگری چون مرض ساری نمیرسد اگر گناه را من مرتکب شدم برای تو لازم بود ازین ارشاد الهی : ( ادعو االی سبیل ربک با لحکمه و اموعظته الحسنته) بخواه مردم را بطرف راه که رضای خداوند در او است به حکمت و پند نیکو.
درشعر بی پاسپورتت این هدایت صریح نقشی را ایفا کرده است؟ یک آدم ریا کار مکار و نا بکار میباشید که خداوند شما را در روز آخرت در خریطه گاربیج می اندازد .
آقای دهزاد جور باشید اگر از استاد فضل نترسم پاسخی برایت تهیه دیده ام که صخره را میازارد. گاهی سروده خودرا در  برابر آیینه سروده هایم قرار داده اید اگر باحقیقت آشنا بودید و شعر را میشناختید , بالای تمام نوشته هایت خط بطلان میکشیدید .
خوانندگان گرامی و آنهای که محاسن مبارک دارند؛
این عناصر نابکار در طی سده ها بزرگترین شخصیت هارا به اتهام تکفیر و اسباب آزار و اذیت شان را فراهم ساخته و برخی را زیر چوبه حلقه دار بردند , منصور حلاج قربانی جنایت همین کور دلان است .
پدر مولانا جلال الدین بلخی را به هجرت واداشتند. فردوسی نامدار به سعایت همین پوچ مغزان از غزنه گریخت و بطوس رفت.
بو علی سینای بلخی را بکفر گرفتند که میگوید:
 
کفری زمنی گزاف آسان نبود
محکم از ایمان من ایمان نبود
در دهر چو من یکی و آنهم کافر
پس در همه دهر یک مسلمان نبود
 
به همین وتیره است حافظ, خیام ,بیدل…….
مردم زمان ما به نیرنگهای این افراد آشنا شدند , حرفهایشان دیگر در جامعه خریدار ندارد و تشت رسوای شان دارد از بام می افتد و مشت پوچ آنها باز میگردد .
آقای عزیز را شعر که در مورد سوریه نگاشته است یکی از جواسس نیرنگ باز اسراییل معرفی میکند.
 
مولانا عبدالکبیر (فرخاری)
ونکوور کانادا
 
 
 
جام غور:
با احترام به تمام همکاران و بیننده های عزیز سایت جام غور، منبعد مطالب که باعث رنجش خاطر کسی شود، کوشش خواهد شد درین سایت نشر نشود. این مطلب جناب فرخاری را هم به این دلیل برای مدت کوتاه نشر میکنم تا عدالت را رعایت کرده باشیم، و اگر کسی در باره این مطلب و یا مطالب دیگر ایشان نظر یا مطلب  دارند برایم بنویسند من ایمیل جناب فرخاری را در خدمت شان قرار میدهم تا بطور مستقیم با هم مکاتبه کنند.