آرشیف

2018-12-26

محبوبیت های ظاهری

محبوبیت بدون تفنگ و زور در قلب ها لذت بخش است

گاه اوقات محبوبیت هاواحترامات افراد در ظاهر نهایتا نقش ونگار دارد اما در حقیقت در قلب ها نفرین آفرین است وگاه هم  احترام ها بالای مردم تحمیلی شده آن محبت وصمیمیت حقیقی گفته نمیشود  که در محبوبیت های که تحمیلی بالای مردم صورت میگیرد اکثریت سیاست مداران وا فراد زور مند هستند که خودرا واجب الاحترام میدانند که از مقام برکنارشوند افراد اطرافشان روز بروز کمتر میشود و احترام ومحبوبیت خودرا از دست میدهند  و بعضی ها هم در قلب ها انقلاب ایجاد کردند. در حقیقت مردم ایشان را دوست دارند آنها انقلابی های واقعی وانسان های محبوب هستند که چنین اشخاص در جامعه تحول ایجاد میکنند و سالها مردم آنها را به نیکی یاد کرده و حتی یک دوره فرزندان شان بعد از مرگ شان از محبوبیت پدران شان مستفید میشوندومحبوبیت های علمی درجامعه عمرش بیشتر است