آرشیف

2019-3-29

رسول پویان

مجموع شعر دیار خورشید

مجموع شعر دیار خورشید

زندگینامۀ مختصر رسول پويان

رسول پويان در زمستان 1335 خورشیدی در ناحیۀ اول شهر هرات متولد شد. درس و تعلیم را از مسجد خانگی آغاز کرد و دورۀ ابتدايی و متوسطه را در مکتب موفق و دورۀ لیسه را در مکتب لیسۀ سلطان غیاث الدين غوری در واليت هرات به اتمام رسانید. از دانشگاه کابل در سال 1358 خورشیدی فارغ التحصیل شد و پیش از مهاجرت مدتی در بانک مرکزی افغانستان ايفای وظیفه کرد.
پس از تجاوز نظامی شوروی سابق به افغانستان، مجبور به ترک وطن شد. وی در دورۀ نخست مهاجرت، در زمان اقامت در هرات، در دورۀ طالبان و سپس در دورۀ دوم مهاجرت، )عالوه بر فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و سرايش شعر( مشغول مطالعه و پژوهش در زمینه های افغانستان شناسی و هرات شناسی بوده و کتب متنوع تألیف کرده است که از آن جمله تا کنون:
جغرافیۀ عمومی هرات، هرات در کشاکش تاريخ، اقتصاد عمومی هرات، حاکمنشینان هرات، سازهای سازگار)با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز(، پیش درآمدی بر جامعه شناسی هرات، راه حل بحران افغانستان، گذری برويرانه های جنگ، ضرب المثلهای هرات، پیرهرات خواجه عبدهللا انصاری و باغ آتش)شعر( چاپ شده است و تاريخ هرات به روايت مردم، سیری در واليات افغانستان، افسانههای قديم هرات، دوبیتی های محلی، طالبان و روزهای دشوارهرات، شناخت افغانستان)مجموعه مقاالت(، در کوچه باغهای فوشنج، سفرنامهها و رخدادهای عینی آماده برای چاپ است. همچنان شهر عشق دفتر اول و دومغزل (، عشق و تنهايیغزل(، ديار خورشید و دوبیتیها در سه دفتر به شکل ديجیتالی به چاپ رسیده اند.

برای دریافت مجموعه  شعر دیار خورشید اینجا را کلیک نمائید