آرشیف

2020-10-1

داکتر فیض الله نهال ایماق

مجموعه ی سروده های سوزوان
مجموعه ی سروده های سوزوان
تقریظ محترم نذیر احمد ظفر شاعر و نویسنده ی شهیر کشور، بر مجموعه ی »سروده های سوزوان«
وقتيكه دلهاى باخته مونس ترانه هاى عاشقانه ميشود و زمزمه شاعرانه بر درد مندان هجران مرحم ميگذارد، از دلى شورى بپاه ميخيزد و ازهر زبانى سرودى. از هر دهكده و مزرعه اين ترانه ها بگوش ميرسد. ترانه هاى كه از سينه هاى سوزان وتب آلود سر ميكشد و تامزرعه ی آسمان كبود نقش ميبندد. در وادى نا محدود دو بيتى هاى عاشقانه وعاميانه هر دلى، به دلبا خته متوسل مى شودكه حكايت آنان سينه به سينه و نسل به نسل به ما مى رسد. خواننده گن ارجمند! اينمجموعه كو چكى كه تحت مطالعه شما قرار دارد، دو بيتى ها يست كه مردم عوام آنرا به »یازی و زیبا« دو عاشق دلبا خته نسبت ميدهند. داستان هيجان انگيز »زيبا و یازی« كه بنام »سوزوان« مشهوراست همانند داستان هاى »سياه موى و جاللى«، »وامق و عذرا«، »ليلى و مجنون«، »رومیو و ژولیت« و غيره در اذهان پير و جوان، زن و مرد واليات فارياب، سرپل، جوزجان و بعضى از واليات ديگر تركى زبان نقش بسته و اثراتى بجا گذا شته است. ً توسط زنان و دختران در وقت بافتن قالين و گليم، پختن سمنك، اين دو بيتى ها عموما سوزن دوزى، آرد كردن غله توسط دستاس، خياطى و خامك دوزى خوانده مى شود. قسمتى از ين دو بيتى ها توسط دانشمند گرامى و فولكلور شناس مشهور كشور محترم داكتر فيض اهلل ايماق در پهلوى سا ير آثار فولكلوريك و ادبيات شفا هى مردم اوزبيك زبان افغانستان چون انواع سرود ها، داستان ها، قصه ها، سرود و بازى هاى اطفال، ضرب المثل ها، چستان ها و غيره در سال هاى گذشته از مناطق اوزبيك نشين كشور عزيز ما افغانستان جمع آورى و در مجموعه بنام »دردانه هاى خلق« كه از طرف وزارت اطالعات و كلتور وقت در سال 1359 در كابل به چاپ رسيد، گنجا نيده شده بود. و جاى افتخار است كه اين دو بيتى ها امروز به قطع گسترده تر و به شكل كتاب جداگانه تحت عنوان »سوزوان« اقبال چاپ يافته است. اين دو بيتى ها بيا نگر سرور و شادى، غم و اندوه، رنج و زحمت، هجران و فراق، محبت و صميميت، اخالص و اعتماد دو محبوب دلبا خته كه در واليات شمالى افغانستان چشم بد نيا گشوده و در راه نيل به آرزو هاى خود جان شيرين خود را از دست داده اند، مى باشد. براى داكتر ايماق در جمع آورى و طبع چنين آثار گرانبها موفقيت هاى مزيد آرزو مى نمايیم. 

برای دریافت مجموعه سروده های سوزوان اینجا را کلیک نمائید