آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

مجلس ســـــــــر بند

 

معلومات قریه:
ولایت : غور
ولسوالی: دولینه
نام قریه: شیخ آباد
پروژه اول:سرک وپلچک
• سهم برنامه:1486902 افغانی
• سهم مردم:165211 افغانی
پروژه دوم: بند ذخیره آبیاری زراعتی
• سهم برنامه: 643098
• سهم مردم: 71455 افغانی

 

درقریه شیخ آبادسال گذشته شورا ایجادشده است. ازهمان شوراهای همبستگی ملی که مردم نادیده وناخورده به ارمان داشتن شورا هستند ومردمانیکه شورا دارند ومزه پروِژه راچشیده اند هنوز ازمزه اش سیر نمیشوند.
چون خوشحالی ومسرت داشتن شورا برای شان خلاصی ازفقروبی سرنوشتی بودطوریکه اهالی قریه میگفتند نداشتن شورا مارا بسیار رنج داد آنها درگذشته ها به هرحرف بازسازی به عنوان یک امید نگاه میکردند ولی تشکیل شورامانند رویا نه بلکه آنرا به حقیقت گرفتن پول وساختن پروژه حتمی ویقینی میدانستند.
ماباراول که دراوایل ماه ثور امسال به قریه شیخ آباد رفته بودیم مردم دورماجمع شدند واز حال واحوال شورا وشورا داری پرس وپال میکردند.
ماهم به شوق وذوق درمورد طرز کارشوراها وچگونگی تطبیق برنامه برای جمع مجلس معلومات میدادیم ودرضمن کار نظارت از فعالیث انجام شده شورا وموسسه همکاررا نیز به پیش میبردیم مردم برای ما ازته دل عزت واحترام میکردند. البته مهمانوازی مردم دهات مختصر، ساده ،پرمهروبا تکلف ترازمردم شهر نشین است.
قریه شیخ آباد طوریکه ازنامش پیداست درقدیم توسط شخصی به اسم شیخ آباد شده وازهمان آوان ایجاد قریه تابحال به اسم شیخ آباد یاد میشود.
این قریه دربین یک جرنسبتآطویل درحدود طول دوکیلومتری واقع شده که سمت شمال آن به کوه بلند وسمت جنوب آن به تپه های نیمه مرتفع ختم میشود ودوطرف دریاچه کوچک قشلاق ها بشکل نامنظم ومتوازی با زمین های زراعتی وچمن زار واقع شده که اشجاراندک درختان بلند قامت بید به زیبای قریه افزوده است همچنان درسمت بلندی قریه یک منبع آب چشمه وجود دارد که درشروع قریه موقیعت دارد وآب آن ازلای سنگ لاخ زرد رنگ بیرون میشود ودرتابستان آب سرد ودرزمستان آب گرم، شیرین وذلال دارد.
تپه های خاکی اطراف دهکده دربهاروتابستان پوشیده از گل های رنگانگ،سبزه وگیاهان گوناگون است.
هوایش درتابستان معتدل ودرزمستان خیلی سرد بوده ومحلات برفگیر ویخ بندان دارد.
ازمرکز ولسوالی به مسافه تقریبآ بیست وپنج کیلومتر فاصله داشته وسرک خامه درجه سوم قریه را از دوطرف به ولسوالی ومرکز ولایت وصل کرده است.
خانه های ساخته شده مردم به سبک محلی وازگل وخشت خامه میباشد که درسالهای اخیرمانند دیگر قریه جات همان شکل خانه ها انکشاف یافته وازلحاظ معماری به طرز بهتر ونمای خوشنماترساخته شده که درحدود هشتاد فیصد خانه های قریه را سبک جدید تشکیل میدهد.
نظارت ما ازین شورا برای باردوم صورت میگرفت وپروژه های زیربنای شورا تحت کاربود.
نزدیک قریه رسیدیم نخست خواستیم که پروژه های درحالت کارشورا را دیده وبعدآ بامردم جلسه نماییم.
وقتیکه به سرقریه رفتیم دیدیم که گروپ ی از مردم درحال مجلس سربند آبگردان نشسته اند.بند تکمیل شده بود ولی کارجریان نداشت مردم سربند تکمیل شده را که مانند تخت سمتی بود برای مجلس ونشست گاه عصرروزانتخاب نموده بودند.
باراول بود که من درچشمانم چنین مجلس وصحبت اهل دل را سربند آب میدیدم.
نزدیک آنها رفتیم مردم برسم احترام ازجایهایشان بلند شده ازما پذیرای کردند.
دلم طاقت نکرد فورآ پرسیدم که چگونه سربند را محل مجلس وتجمع عمومی قرارداده اید؟
مردم گفتند که حالا برای ما همین محل از جمله بهترین محلات است بازگفتم آیا درگذشته هم درهمین جای مجلس میکرده اید؟
همه به یک صدا گفتند که نخیر اما پروژه مارا بسوی خود کشانده است.
گروپ ما که متشکل ازانجینر،کارمندنظارت تطبیقی ویک کارمند اجتماعی ازموسسه همکاربود بامردم معرفی شده به کارخودشروع کردیم ،چون روز به نزدیکی عصررسیده بود تصمیم داشتیم کمی با عجله کارکنیم.
وباید تمام پروژه هارا که درجاهای مختلف بود با پای پیاده برویم وازنزدیک مشاهده کنیم.
انجینرتیم ما مرد زحمت کش ومسن بود لیکن پایش درد میکرد پیاده رفتن برایش مشکل بود من خواستم بروم وپروژه هارا دیده وعکس برداری کنم با همراهی کارگرماهرپروژه ،واعضای شورا به سرپروژه رفتیم تمام پروژه را دیدم ودرحین برگشت دیدم که انجینر لنگیده قدم زده می آید دانستم که دلش طاقت نکرده چون او هم شوق دیدن پروژه را داشت.
مردم با علاقمندی وآرزوی که به بازسازی داشتند پروژه کانال را بطول 50 متر بشکل پخته واساسی کارنموده اند که برآورد پولی آن نظربه ساحه مبلغ 100000 افغانی میرسد که فیصدی کار حجمی آن نظر به حجم کانال عمومی 24.76 میرسد که مانند شیشه مقبول وباکیفیت ازپول سهم داوطلبانه مردم بشکل ابتکاری اعمار کرده بودند.
برعلاوه پروژه هایکه ازپول برنامه کارکرده بود سرک درپروپوزل بطول 2.05 کیلومتر بوده ولی شورا بطول 1 کیلومتر سرک افاضه کارنموده است که نظربه برآورد ساحوی پول آن مبلغ 150000 هزار افغانی میشود که پروژه با مصرف پول کمک مردم داوطلبانه تکمیل گردیده ونظربه حجم کارسرک 31 فیصد افاضه کارنموده اند وهمچنان اعضای شورا واهالی آماده گی خودرا نشان دادند که درآینده نیزهمچون پروژهای ابتکاری وخودی را به مصرف سهم مردم اعمارنمایند.
مرغوبیت،مهارت وسلیقه سنگ کاری وریخت سمنت وسیخ بندی پروژه ها چشمان ما را ازدیدنش خیره ودلها را خوشحال کرده بود.
تیم ما بادیدن کیفیت عالی کارپروژه وتطبیق آن مطابق پروپوزل خستگی را ازیاد برده وهمراه با اعضای شورا واهالی سمت اطاق شورا رفتیم وبا آنها مصاحبه وصحبت نمودیم که درنتیجه تمام امورات اجتماعی وکارساختمانی پروژه ها خوب وقابل تقدیرارزیابی شد. وهمچنان روحیه اتفاق وهمزبانی وهمدلی مردم بیشترازهمه به زنده گی شان رونق ورنگ بهتربخشیده بود به همین افتخار ماهم یک پیاله چای نوش جان کردیم وازنزد مردم مهمان نواز وساده دل خودرا خلاص کرده وبسوی قریه بعدی رفتیم.

عکس ها:

جریان مصاحبه ومجلس با اعضای شورا واهالی شیخ آباد

جریان مصاحبه ومجلس با اعضای شورا واهالی شیخ آباد

 

نمای ذخیره آب ومردم درحال مصافحه واحوال پرسی باما سردیواربند دیده میشوند.

نمای ذخیره آب ومردم درحال مصافحه واحوال پرسی باما سردیواربند دیده میشوند.

 

قسمت بیرونی بند ذخیره آبیاری

قسمت بیرونی بند ذخیره آبیاری

 

پروژه کانال اصلی شورا

پروژه کانال اصلی شورا

کارقسمت 50متری کانال ابتکاری شورا

 

قسمت شروع سرک شورای شیخ آباد ودرقسمت آخری آن یک کیلومترسرک ابتکاری پیوسته است.

قسمت شروع سرک شورای شیخ آباد ودرقسمت آخری آن یک کیلومترسرک ابتکاری پیوسته است.

پایان
چغچران
سنبله ١٣٩٢