آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

مجسمه تـــــراش محلی

 

 استعداد های نوشگفته را باید شناخت همین روزها درگشت وگذار قریه جات به یک جوان با حوصله وبااندیشه آشنا شدم که یکی از خاطرات خوب وفراموش ناشدنی من خواهد بود تا آن وقت فکر نمیکردم که دربین مردم که سواد ندارند ودرفقرزنده گی میکنند چنین کسی پیدا شود که به تراشیدن مجسمه روی آورده باشد. ولی وقتی درقریه دهن دره آسیاب منطقه الله یار چغچران این مرد با هوش وهنرمند را دیدم دلم گواهی داد که بسا استعدادهای درپس پرده پنهان داریم وافسوس برما که ازحالشان بی خبر بوده وآنهارا نمیشناسیم.
 
برای معلومات بیشتر ومستند درباره این شخصیت مستعد ومردمی از فعالیت ها وزنده گی نامه اش چند سطررا در زیرمینوسم:
 

عثمان
عثمان
 

عثمان ولد نجیب الله مسکونه قریه دره آسیاب سفلی منطقه الله یارچغچران میباشد که 20 سال عمر دارد ومکتب نخوانده اما نزد ملا محلش از سن 6 سالگی به آموزش مضامین دینی پرداخته تا کتاب های قدری وشروط الصلات درس خوانده است وفعلا مصروف کار دهقانی ومالداری بوده تازه  ازدواج کرده وتاهنوز صاحب فرزند نشده است.
از سن 16 سالگی به تراشیدن مجسمه ها شروع کرده است وتقریبآ به تعداد 9 مجسمه حیوانات و2 پیکرانسان را ساخته است او از نوع سنگ بنام رشته که دارای رنگ سرخ وسفیدلوش میباشد مجسمه ساخته است وی مجسمه هایش رابا وسایل ابتدائی محلی میسازد واکثرآ مجسمه هایش را برای دوستانش تحفه میدهد وهرکسی که ازوی تقاضا کند برایش یک مجسمه می تراشد وبطور رایگان بخشش میکند. سنگ های را که برای ساختن مجسمه استفاده میکند ازساحه آب کمرک نزدیک قریه اش میآورد وی میگوید برای اینکه مجسمه هایش خراب نشود کوشش میکند درجریان کار بالای مجسمه سنگی آب ونم نرسد قسمیکه او تجربه دارد آب و نم برای سنگ های مخصوص مجسمه سازی ضررمیرساند وآنرا بی کیفیت میکند وبرعلاوه او دردرساختن مجسمه از روغن استفاده میکند ومیگوید سنگ وقتی به مجسمه تبدیل شد جلاداده شده مقبول ومحکم میشود.
 درجایکه او کارمیکند دیگر کسی به هنر مجسمه سازی بلدیت ندارد وخود او هم تاهنوز بکسی هنرخودرا نه آموختانده است وی میگوید اگر کسی علاقه داشته باشد مجسمه سازی رایاد بگیرد من حاضرم برایش آموزش بدهم عثمان از کودکی علاقه داشته تا ازگل حیوانات واشیامورد پسندش را بسازد وبعدها به یکباره گی شروع کرد به تراشیدن مجسمه.
 او اوقات تنهای وفراغت خودرا به اندیشه درمورد مسایل امور زنده گی وساختن مجسمه هایش سپری میکند.وقتی خسته ودیق میشود به گردش وسیاحت مناطق جالب ودیدنی اطراف قریه خود بادوستان وهمسالانش میرود از خوردنی هابه میوه جات زیاد علاقه دارد وهمچنان پدرومادرش مانع هنرش نمیشوند. اودرآینده میخواهد به تراشیدن وساختن مجسمه ادامه دهد وآرزو دارد سامان ووسایل مدرن را بدست آورد ودرکارش تاهنوز از کسی کمک نخواسته ولی میخواهد نزد استادبا تجربه مسلکی  به آموزش هنرمجسمه سازی بنشیند وازین هم بهتر کارکند.
وی تاهنوز شهرهای کابل هرات وغزنی را دیده است وعلاقه فراوان برای دیدن سایرمناطق افغانستان دارد.
 
عثمان در جریان گفتگوی خویش از ریاست اطلاعات و فرهنگ غورگله گذاری میکند ومیگوید هیچ امیدی ازین ریاست ندارم ولی شنیده ام که این ریاست درراستای تشویق وترغیب هنرها وظیفه دارد.
درنهایت امیدوارم بعدازین این جوان مجسمه تراش را ریاست اطلاعات  وفرهنگ وهمچنان سایر نهادهای هنردوست کمک نموده وزمینه بیشتر کار را برایش مساعد سازند شاید مانند و ی اشخاص دیگری نیز دربعضی ازوقرآ وقصبات غور وجود داشته باشد که مایه افتخار وسربلندی ماشود ازوجود همچو اشخاص ورزیده استفاده سالم نموده وهنرشانرادرسطح ولایت وکشور رونق داد.
 
پایان
ثور 1390
 

 مجسمه تراش محلی مجسمه تراش محلی
 چندنمونه از کاردستی مجسمه تراش که درخانه اش بود