آرشیف

2014-12-26

محمد ابراهیم ملکزاده

مجاهد یار روز های دشوار

در روزگار سخت ودشوار تنها ایمان به بزرگی ایمان مجاهد ونام پر شکوه وابهت یک رزمندۀ خداجو ومجاهد واقعی میتواند تسلی بخش خاطر افسردۀ یاران گیر مانده درموج حوادث وتنگدستی های میدان سیاست باشد.مجاهد باید در مقابل تجاوز ابرقدرتها برزمد ،مجاهد باید رأئی بدهد، مجاهد باید راه را برای حاکمیت عدۀ هموار سازد ومجاهد باید چون دژ فلادین در برابر هجوم دشمنان دور ونزدیک استادگی کند تا عدۀ محدود قیام وایثار وفدا کاری شان را به چوکی ومنصب معاوضه کنند، ثروت اندوزند ودر محافل گرم با سر کشیدن شراب سرد ایمانداران برهنه پا وجان بازان بی پناه را فراموش ودر کنار انسانهای فرصت طلب وبی عرضه به مجاهد لقب جنگ سالار وناقض حقوق بشر بدهند. وبا نزدیک شدن پایان عمر حکومت باز با فریاد شورا وحمایت مجاهدین کسب إعتبار کنند اینبار از مجاهدین قربانی وفدا کاری نمیخواهند تنها یک شورا واعلام همبستگی وسنگین ساختن پله سیاست. 
هموطنان گرامی وهمشریان بیدار ومجاهد قهر مان ومحروم ولایت غور سلام.من هم مجاهد مانند شما ام ومیخواهم یاد آور شوم که با شعار ها وپیام های بازیگران میدان سیاست ذوق زده وغافل گیر نشوید.نمیگویم شوری تشکیل ندهید ویا یکپارچه نباشید.بلی شورا تشکیل دهید ونقش خودرا در تأمین امنیت وایجاد فضای امن برای ملت به اثبات برسانید وبرای آینده خود وفرزندان خود فکر کنید تا کسی ایشان را جنگ سالار وقلدر نگوید از کسانیکه از حرمت وبزرگی شما کسب إعتبار میکنند تعهد بگیرید که هیچکس جرأت تهمت زدن وتحقیر وتوهین مجاهدین را مانند گذشته نداشته باشد.بلی تشکیل شورای ووحدت شما عظمت وبزرگی شمارا در خاطره ها زنده میسازد بشرطیکه ازین وحدت شما استفادۀ منفی صورت نگیرد.
چرا درین روز ها باز هم نامی از جهاد ومجاهدین گرفته میشود واز نقش مجاهدین در تأمین امنیت و ایندۀ سیاسی افغانستان خصوصا انتخابات آینده صحبت بعمل میاید.دلیلش این است که جهاد من حیث فرهنگ أصیل وپر افتخار در تار وپود ملت با ایمان ودلیر افغانستان جا دارد وتا چندین دهه این فرهنگ با ارزش در کشور زنده است وامروز به استثنای کابل در تمام ولایات کشور مردم به نام جهاد ومجاهدین افتخار نموده هر گاه خواسته باشند کسی را بصفت خوبی معرفی کنند میگویند این دوست مجاهد است یعنی شخصی با ایمان، صادق دلاور وحامی ناموس وشرف وعزت مردم.
جهاد را کی بد نام ساخت.؟ جنگ های کابل ونفوذ افراد دزد وقطاع الطریق در صف مجاهدین وراه اندازی جنگ های تباهکن در کابل که کم کم در ولایات هم سرایت کرد..بعدا یک مشت جاسوس ومفت خوار که از آغاز جهاد از کشور فرار کرده بودند وبعد دو شادوش غربی ها آمدند مجاهدین را جنگ سالار وخودرا دموکرات وحامی حقوق بشر معرفی کردند.وکس نپرسید که شما با یک جرقه کشور ترک کردید یک روز هم در خیر وشر نقش نداشتید طبعا دست شما نه به خیر آلوده است ونه به شر، لذا لقب شما بی غیرتهای فراری است.که بعد از سی سال به جاسوس پخته تبدیل شده اید حال اگر مجاهدین که در مقابل تجاوز خارجی ومکر همسایه ودزد داخلی رزمیده دارائی اشتباهات شده شما که جزء جاسوسی وبت پاکی هیچ هنری دیگری ندارید از مجاهدین چه بر تری دارید؟ مجاهدین در یک مقطع تاریخ کشور افتخار آفریدیدند ودرلحظات نازکی اشتباه کردند شما که ماهیتا در خدمت بیگانه اید وهیچ هنری ندارید.شما در کشور نبوده اید که کاری کرده باشید خون را مردم داد وحکومت را شما صاحب شدید.
هدف ازین یاد آوری این است که مجاهدین در ولایات ،ولسوالیها ومناطق دور دست میتوانند با تشکیل شورای های جهادی ومردمی در تأمین امنیت نقش ایفا کنند وکشو.ر را ازین حالت نجات دهند.البته در سیاست گزاری نیز رول مهمی بازی خواهند کرد.من از تمام مجاهدین وفرزندان با دین وبا غیرت سر زمینم میخواهم فریب سیاسیونی را نخورند که آبرو وعزت شانرا در بازار های سیاست به لیلام میگذارند ووقتیکه مجاهدین را بد نام ساختند باز هم از ایشان دفاع نمیکنند.امروز بسیاری از رسانه ها ومطبوعات بر مجاهدین میتازند وعلیه مجاهدین تبلیغ وحکومت هم از نهاد های خاص حمایت نموده مجاهدین را مسئول همه نا بسامانیها میدانند.در همین حکومت عدۀ از آدرس مجاهدین بر چوکی تکیه زده اندولی یک روز هم از غرور وعزت وافتخارات مجاهدین دفاع نکردند زمانیکه پایه های چوکی اقتدار شان به لرزه افتد باز نام مجاهیدن را مگیرند واز افتخارات شان یاد میکنند.
جواسیس غرب وشرق مجا هدین را جنگ سالار، تفنگ سالار وناقضین حقوق بشر گفتند ودر سخنرانیها از شکست شوروی وشکست دیوار بر لین وآزادی افغانستان یاد میکنند مثل اینکه این شکستها به استخارۀ عالی جناب ها در جاسوس خانه ها آمریکا وآروپا صورت گرفته باشد.؟ باید بدانند ملتی بنام مجاهد بیش از دو ملیون شهید داد وپنج ملیون آواره و فرزندان شان تا هنوز بجهاد پدران شان افتخار میکنند ودر مقابل تجاوز روس رزمیدند اما چند جاسوس فراری وبی هنردر رکاب لشکر مست آمریکا آمدند وبر چوکیها تکیه زدند ودر مطبوعات هر چه دل شان خواست به آدرس مجاهدین گفتند وهنوز هم انتظار دارند به زور مجاهدین حکومت کنند.من به برادران مجاهدم اعلان میکنم حال زمان آن رسیده تا بحساب همه خائنین که جهاد ارزشمند شمارا إهانت کرده اند برسید ودیگر سر نوشت خودرا بدست تجار وجاسوس وبی غیرت وفراری ندهید.در تاریخ جهاد نام از رشوت واختلاس نبود حالا هر کج چشمی ومخموری را ببنی صد ها ملیون دالر را حیف ومیل میکند باز هم بنام متخصص وحامی دموکراسی خیره بطرف مردم می بیند عجب است.ای کاش کسی را مدافع حقوق بشر میگفتند که در سالها ی جنگ ومصیبت در کشور بوده ولی دستش بخون ملت تر نیست.نه جاسوسی که ده هزار کیلو متر از افغانستان دور بوده وبگوید دست ما بخون کسی تر نیست.آخر تو چه کاره بودی،؟ تو همین حالا از عکس روس وکله شینکوف میترسی وبه هیچ مقطعی در کشور نبودی چرا ادعا میکنی دستت بخون کسی تر نیست ومال مردم را نخوردی، کاش در افغانستان میبودی ودر قضایا دخیل میبودی افسر میبودی ویا قوماندان باز میگفتی من آلوده نیستم و این شعار را میدادی! چه بیشتر ازین است که در هیچ غم ودردی شریک نبودی.
آینده این سر زمین از ملت با ایمان با غرور ومجاهد افغانستان است.باید کاستی های گذشته را جبران وبه ملتی خدمت کنیم که از ما وشما انتظار خدمت وحمایت را دارند.اینهائیکه امروز از صلح ودموکراسی صحبت میکنند خود شان خارجی هارا آوردند این خارجی ها بخانه هر افغان داخل شدند زنان را لگد زدند، قرآن را به زمین انداختند وانسانهای بی گناه واطفال را کشتنمد واجساد را آتش زدند بر اجساد مرده ها إهانت کردند.وصد ها جنایت دیگر راستی با مزدوران پاکستان هم اهنگی کردند آیا اینها دروغ است.؟اینها به زور این جانی ها حکومت کردند حال به مجاهدین توهین میکنند.؟ مجاهدین تا هنوز میتوانند در تمام ولایات ومناطق سفر کنند وبا مردم بنشینند شما چه؟اینهائیکه از حقوق بشر دفاع میکنند ودست شان بخون مردم رنگ نیست کی ها اند؟ جاسوس عساکر جنایت کار خارجی عساکریکه نه به زنها رحم کردند ونه به اطفال ومقدسات مردم ویک روز هم این مدعیان زبان به انتقاد نگشودند وحال در تلویزیونها از قتل عساکر خارجی بدست عساکر عقده مند ودرد دیدۀ افغانستان اظهار نگرانی میکنند..
دوستان گرامی! به همه شما روشن است جهاد ومن حیث یک پدیده بارزش معنوی در فر هنگ وکلتور فرد فرد از هم میهنان ما جا گرفته واز مقام خوبی بر خوردار است ومیتوانند برای سال ها من حیث محور ومرکز دیدگاه وتصمیم گیری ها باشد آنطوریکه لکه های سیاه وتاریک در کابل بر رخسار جهاد ومجاهدین جا گرفته در ولایات ومناطق دور دست قضیه بر عکس است .مجاهدین هنوز هم محبوبیت دارند ومناطق در کنترول وادارۀ شان است بیشتر از غرب وشرق در افغانستان نفوذ دارند.لذا قدر وقدرت خودرا بشناسید وبخاطر امنیت وآرامش کشور هر چه در توان دارید انجام دهید ومیدهیم. انشاء الله این لقبی را که خارجی ها ودشمنان شما بشما داده اند از سر خود دور سازید.جهاد ایمان ایثار صداقت وخدمت همه از خصلت های خوبی مجاهدین است.بگذار تا انسانهای تنگ نظر وعقده ای همچنان یاوه سرای کنند. مؤفق باشید. 
ابراهیم ملک زاده مجاهد ومقاوم سر زمین غور