آرشیف

2015-9-21

سعدالدین غوروال

مثل که غافل گیر کرده باشم هدفم محترم استاد غلام علی فگارزاده است

وقتی حرف ویا سخن از محترم غلام علی فگارزاده به میان میآوریم با اطمینان
گفته میتوانیم که اوشخصیت است نمادی ازمحبت ، دوستی همدلی ،همگرائی درمیان مردم به ویژه قشرمنورکشور.ایشان درطی چهارده گذشته درشرایط که زنده گی وسرنوشت شهروندان کشورما توام با خشونت وجنگ تحمیلی گره خورده اوبه مثابه شخصیت پرتوان وپرتلاش درامر توسعه وانکشاف شعر وادب نقش برازنده را ایفاء نموده اویک نویسنده،شاعرتوانا ادیب وشخصیت حلیم ،حماد، متآدب برد بارو روشن ضمیراست . طی سالهای زنده گی اش فرازو نشیب های زیادی را پشت سرگذشتانده است اوبرعلاوه که یک استاد خوب ولایق است یک مدیرجسوروکارانیراست . درسال 1332 درقریه یخن علیا ی ولسوالی تیوره ولایت غور دریک خانواده روشن ضمیرومعارف پرور متولد گردیده تحصیلات ابتدائی را درزادگاه اش به اتمام رسانده تحصیلات ثانوی را درلیسه سلطان علاوالدین غوری بعدآ تحصیلات عالی خود را دردارالمعلمین هرات ودارالمعلمن عالی روشان کابل در رشته های دری وانگلیسی به اتمام رسانده است درامرتربیه اولاد وطن نقش فعال داشته ، محترم فگارزاده معارف دوستی ، شعاعری را ازپدرمرحوم خود استاد محمد رسول«  فگار»به ارث برده است.
محترم فگارزاده درشعر ونویسنده گی زبان فصیح وقلم روان دارد نوشته ها واشعارفگارزاده ویژه گی های بخصوص خود دا شته یعنی ازمیان مردم وزبان مردم نشأة نموده برعلاوه که درد ورنج چهاره جنگ را به زبان گویای مردم انعکاس داده به شیوه صوفیانه ومعرفت شناس واقعیت های عینی وزهنی جامعه افغانی را در سروده هاومقالات خود نیز گفته است . محترم فگارزاده بعداز فراعت وختم دوره تحصیلات زیادترعمرخود را به ویژه دوران جوانیش درخدمت اولاد این وطن سپری  نموده و سهم فعال درنظام آموزش وپرورش کشورداشته درامرتوسعه وانکشاف معارف کشور کارهای شایسته وموثرنموده است او به این عقیده است « درخت پرباروباثمر یک کشور معارف آن است اگربه آن توجه شود حاصل قابل ملاحظه خواهند داد .متآسفانه درکشورما برای بهبود وضع معارف ازلحاظ کمی وکیفی هیچ وقت توجه صورت نگرفته کادرورهبری معارف افغانستان براساس سلیقه های سیاسی  ، قومی وتنظیمی گماشته شده اند اصل شایسته سالاری صرف به روی کاغذ بوده است .در چهارده سال گذشته افغانستان فرصتها ، منابع وظرفیت ها زیادی را ازدست داده که میتوانست  کارهای بسیارچشمگیروقابل ملاحظه درراستای ایجاد یک معارف مدرانجام گیرد ولی متاسفانه رهبری معارف افغانستان استفاده کرده نتوانست بگونه مثال صد ها لسانسه از فارغان پوهنتونها ودانشگاه کشوردرشهرهای افغانستان بیکارمیگردند اما درمکاتب قراء وقصبات حتی درمراکز ولسوالی ها معلمین که کمترین تحصیلات ویا فاقد تحصیلات مسلکی اند تدریس مینماید باوجودیکه وزارت محترم معارف منابع پول زیادی هم دراختیارداشت اما استفاده کرده نتوانست ،محترم فگارزاده به ادامه سخنان میگوید معارف کشورما یک زمان پاکترین نهاددرکشورما بوده اما؛ امروزدرمعارف فساد بیداد میکند.
محترم فگارزاده درراستای تلاشهای علمی وفرهنگی خودمجموعه ازنوشته ها واشعارخود  را  تحت عنوان « آوائی در دامن کوه » بدست نشر سپرده وازچاپ برآمده که درین سروده هایش هویت ، فرهنگ ، فرازونشیب های زمانه که ، مردم ازآن رنج برده اند ، حوادث تاریخی وسیاسی کشور مان را توآم با اعتقادات اسلامی خود  ومردمش را عارفانه یاد کرده است«نویسنده چون ازمردم ودرمیان مردم برخواسته وسروده است » .
 محترم فگارزاده دردوران ماموریت خود درپست های ارشد دولتی وغیردولتی ایفای وظیف نموده ویک مدیر کارکوشته ، جسور ، دلسوز وکارا نیز هست عملکرد دولت مردان  کشوردرطی چهارده سال گشته  نقد نموده ، میگوید که این آقایون با وصف که منابع مالی واقتصادی هنگفت دراختیارداشتند به عوض خدمت گذاری به مردم  چوروچپاول نموده وفساد را ترویج کردند او به این عقیده است که « نجات ازفقرهمه گانی وگام گذاشتن بسوی توسعه وانکشاف شریک ساختن مردم درهمه امور به ویژه مردمانیکه درحاشیه قرارگرفتند میباشد راه نجات ازوضع کنونی یعنی تامین امنیت سراسری ، تحکیم حاکمیت قانون ، محوفساد ، جلوگیری از تولید ،ترافیک وقاچاق مواد ، وایجاد حکومت داری خوب بدون سهم فعال مردم ، جامعه مدنی امکان پذیرنیست . حکومت کنونی همه پلان وپلان گذاری های آن به حرف است  درعمل چیزی وجود ندارد نیروی  بشری وکاری بسیار ضعیف درمقامات ارشد دولتی گماشته شده است محترم فگارزاده میگوید همه پست های حکومت کنونی که فقط به اساس « سهمیه » تعین وتقررمی یابند و عامل همه بدبختی های مان روی همین خط مشی نادرست  دولت مردان کنونی مان میباشد که بالاخره سرنوشت مردم ما  به کجاه خواهند کشید معلوم نیست.
محترم فگارزاده درطی بسیت سال اخیر زیادتردرموسسات غیردولتی درقدمه های مختلف کار نموده تا پست دایرکتری موسسه CHA انجام وظیفه نموده است درجریان کاربا موسسات غیردولتی براصل مردم سالاری سخت متعهد ومعتقد بوده نقش مردم وجامعه مدنی را درتحکیم حاکمیت قانون درقراء وقصبات بسیارموثر میداند وبه این عقیده است« که باید با مردم کارکرد » وبراصل آموزش بمثابه مظهروخودکفائی ، جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم برای  سهمگیر درصلح وثبا ت درروستاء تاکید داشت .محترم غلام علی فگارزاده پسرمحروم استاد عبدالرسول  فگاربوده که پدر محروم شان یک شخصیت معارف پرور و شاعر ونویسنده توانا بود  درمعارف کشور شاگردان زیاد آموزش داده اند محترم استاد فگار بمثابه شاعر عارف ،زاهد وسالک  دربین شعراء نویسنده گان غور مقام ولای داشت که پسرش محترم غلام علی فگارزاده خط زرین راه پدرش را تعقیب نموده عارفانه وگاهی هم صوفیانه شعر می سراید  چند روز قبل ناگهان برایش زنگ زده برعلاوه چاپ کتابش به آن تبریک گفتم  مثل که اورا قافل گیرکرده باشم وپرسیدم که چه مصروفیت دارید ؟ حرف اول اش این بود «که با زنده گی می جنگم فعلا دریک شرکت خصوصی کار مینمایم وگاه ناگاه نوشته های هم زیرکاردارم » ودرجریان گفتگو طولانی که داشتیم اوسخنان را به سه  نقطه عمده خلاصه نمود تامین امنیت سراسری ، محوفساد ، اصل شایسته سالاری درحکومت :