آرشیف

2015-1-25

بهمن يوسفي

مثل مـــــــــا

پول در بر و چک بر کف و چوکی و مقام است
سر منشـــــی (یو اِن ) به چنین روز غلام است

گو پول میـــــــــــــــارید در این جمع که امروز
در کابیـــــــــنه ام بعضی کسان وقت تمام است

در مذهب ما رشوه حـــــــــــــلال است، ولیکن
بی فیصدی قاضی و پول لِیس حــــــــرام است

در محفل ما عطـــــــــــــــــــر میامیز که اینجا
هر لحظه بوی ویســــکی و وُدکا به مشام است

گوشم همـــــــــه بر خٍش خٍشٍ کاپی دلار است
چشمم همه بر پیـــــــــــکره ی جیب مدام است

بیکاره و سود خواره و هم رشوه ستــــــــــانیم
(وآنکس که چو ما نیست در این شهر کدام است؟)