آرشیف

2016-12-31

مثلث شرق ومیراث شوم شوروی وقت


 
مثلث شرق ویا میراث شوم شوروی  وقت
درطی بیش ازچهارده جنگ کشورهای بزرگ جهان ، منطقه به ویژه همسایه های افغانستان  توسط عمال منطقوی وداخلی شان مستقیمآ درامورداخلی کشورما مداخله نموده ومنافع خود رادرادامه جنگ وخونریزی جستجونموده اند ومطابق به شرایط وزمان ستراتیژی خودرا تغیرداده وبرای رسیدن به اهداف خود دوستان ومتحدین شان نیز تغیرمینماید . مثلث شرق ویا میراث شوم شوروی وقت درشرایط شکل میگیرد که متحدین منطقوی وبین المللی افغانستان درعملکردشان نسبت به کشورما دریک ابهام وسردرگمی قرارداشته ازجانب هم رهبران سیاسی وسران حکومت وحدت ملی درگیر اختلاف برسرتقسیم قدرت قرارداشته ، سیاست خارجی پاسیف ونامعلوم درقبال کشورهایکه درقضایای کشورما دخیل اند اتخاذ نموده ونمیتوانند ازحقوق حقه برحق مردم ومنافع ملی علیای کشورمان دربرابر کشورها یکه اهداف مغرض پیش میبرند بی استد  با یک دپلوماسی فعال جلوچنین مداخلات بیشرمانه وجنون آمیزکشورها وسازمانها آشوبگررا بگیرد وبه بشکل فعال بمراحع قانونی جامعه بین المللی صدای مردم وکشورمان را برساند و ازمردم بخواهند تا علیه اهداف مغرضانه کشورهایکه منافع ملی ، هویت ملی وسیاسی کشورمارازیرپرسش میبرند متحدانه بی استند .تاهنوزمردم ما خسارات وتلفات اقتصادی وقربانی های انسانی ناشی اززمان جنگ سرد وتجاوزشوروی وقت ازیادنبرده  خسارات بزرگ وجبران ناپذیرکه ازنگاه مالی وجانی متقبل گردیده  فراموش نکرده اند. زخم های ناشی ازجنگ با روسهاو مداخله مستقیم  کشورهای منطقه به ویژه همسایه افغانستان (ژریم فقی ایران وحکومت مارشالائی ونظامی پاکستان ) را در راه اندازی جنگهای نتظیمی وویرانی شهرهاوقرآء کشورما پابرجاست که ، درنتیجه سازمان استخبارات نظامی پاکستان موفق شد بکمک مالی قدرت های بزرگ جهان ومنابع پولی سرسام آورکشورهای شیخ نشین عرب گروه های کثیر ازتروستان دنیا ازجمله چچینی های روسی  ،تاجکهاوازبکهای آسیائی میانه  گرفته تا عرب های بی وطن ، تببتی های چینی ودها گروه ترورسیتی وهراس افگن پاکستیانی را تحت نا م های لشکرطیبه ، تحریک طالبان پاکستانی وشبکه حقانی درپاکستان برای کمک به حکومت خود ساخته  طالبان سازماندهی ،تمویل تجهیزبه جهت ادامه جنگ وخونریزی به کشورماگسیل میگردید  دنیا بیاد دارد که کشورهای عضومثلث شرق ومیراث شوم شوروی وقت درآنزمان سخت مخالف حکومت طالبان بودند پاکستان راکشورحامی وبانی تروریسیم دانسته وحکومت طالبان حکومت تروریستی خواند ونیروهای ضد طالبان یعنی اکثریت اعضای دولت کنونی را کمک مالی ونظامی مینمودند. با کشاندن پای ایالات متحده بعدازحادثه یازده سپتامبر2001 ورویاروی القایده جمع حکومت طالبان وایالات بحیث دوستان ومتحدین دیروز(زمان جنگ سرد) دشمنان ده 2000  ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده درجنگ علیه تروریسیم تشکیل وبعدازسقوط حکومت طالبان وحضورجامعه جهانی درافغانستان حکومت پاکستان به مثابه مارآستین ائتلاف بین المللی ضد تروریسیم عمل نموده ازیکطرف خودرا متعهد به مبارزه علیه تروریزم دانسته ازجانب هم رهبران القاده وطالبان درخاک  کشورشان پنهان  ودرسازماندهی وصف ارائی مجدد نیروهای هراس افگن واستعمال ان علیه کشورما وقوای ناتو تااندازه موفق شد قوای ائتلاف فریب داده میلونها دالرکمک ایالات متحده را دریافت نمود اما تلاشهای سران اسلام آباد درسال 2016 به کندی گرائیده سیامداران امریکائی تااندازه رهبری یساسی ونظامی پاکستان زیرفشارقرارداده تمام کمک های شان را مشروط برسرکوب همه نیروهای هراس افگن نمودند که رهبری نظامی وسیاسی پاکستان عجولانه ازآستین امریکا وهم پیمانان بیرون وبه دامن روسیه پهنا برد تا ازیکطرف به ایالات متحده نشان بدهدکه درپهلوی حریفان دیرینه اش روسیه وجمهوری خلق چین قرارگرفته ومیتواند نقش فعال موثردربسیچ سازی نیروهای هراس  افگن درمنطقه داشته باشد باحضورفعال خود درترکیب ائتلاف مثلث شرق  ومیراث شوم شوروی وقت ودرقضایای منطقه میتواند موثروممد واقع شود ولی علرغم موجودیت قوای ناتووجا معه جهانی درافغانستان دولت وپارلمان برحال وحضورفعال نماینده گی های سیاسی  افغاانستان درتمام کشورها منجمله روسیه وچین ، دپلومات های کشورهای جمهوری خلق چین،روسیه وپاکستان حامی گندیده طالبان وتروریزم خلاف همه نورم های جهانی ، حسن همسایه داری وموازین بین المللی درمسکوگرد هم آمده درباره حل وفصل قضایای افغانستان بحث ومذاکر ه میکنند.پروسه صلح نیابتی سازندهی وتطبیق مینمایند و حکومت افغانستان صرف ازطریق نطاق وزارت خارجه این  مداخله سریع را با لحن نرم محکوم مینماید باید سران حکومت وحدت ملی سفرای کشورهای متذکره را احضار واحتجاج رسمی دولت ومردم افغاستان بخاطرمداخله سریع کشورهای عضو مثلث شرق ومیراث شوم شوروی وقت ابراز وازمردم دعوت مینمودند تا دریک تظاهرات گسترده این عمل را محکوم مینمودند