آرشیف

2015-1-14

نصرالله نصرتیار

متن صحبت نصرالله نصرتیارنماینده قوم زی حسین بمناسبت صلح میان قوم تایمنی وزی حسین

 

بنام خداوندتوانا ودادگر وبا اجازه مقام محترم رهبری ولایت، رؤ سائی ادارات دولتی ، ریس واعضای شورای ولایتی، ریس شورای علما، ریس صاحب محکمه بزرگان قوم وسایرحاضرین احتراما اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قبل ازهمه ازمقام محترم ولایت وهیئت محترم اعزامی برای اینکه زحمت کشیدند تا اختلاف وخصومت میان قوم زی حسین وتایمنی را بردارندتشکرمیکنم این یک عمل نیک ووجیبه دینی ماست خداوندج میفرماید ( مؤمنان باهم برادراند وهرگاه درمیان شان عداوت بمیان آمدشمادربین شان صلح برقرارنماید..) بناً رفع خصومت واختلاف میان مسلمانا ن یک وجیبه دینی است وکسانیکه این وجیبه دینی را اداء کردند علاوه براینکه ما ازایشان تشکری میکنیم مورد تقدیروتحسین خداوندنیزقرارمیگیرندهمانطوریکه خداوند درجای دیگرمیفرماید( بهترین شما دربین امتان آنانی هستندکه برای تبلغ امربه معروف بیرون میشوند ومردم را به کارخیرونیکی دعوت میکنند ازبدی بازمیدارند..) بازهم به نمایندگی ازقوم زی حسین ازتمام کسانیکه در این راستاتلاش کردند وزحمت کشیدندتشکروقدردانی میکنم.
ونیزمتعهیدهستیم تا اینکه فیصله هیئت محترام اعزامی را تطبیق نمائیم اما اینرابایدتذکربدهم که این مبلغ را بعنوان یک هدیه برای پایان بخشیدن به دوشمنی وخصومت وبرای آرامش خاطرمردم می پردازیم نه بعنوان اینکه قوم زی حسین مجرم اند وما جبران خساره به پردازیم. درضمن اجازه فرمایددومطلب دیگر را نیزخدمت تان عرض نمایم دوستان گرامی خداوندتبارک وتعالامیفرماید( یا ایهاالذین آمنو إن جائکم فاسقاً بنباٍ فتبیٌنو… الآیه) ای کسانیکه ایمان آورده اید هرگاه اگرفاسقی خبری را بشماآورد درموردآن خبردقت وتبین کنید. بنابراین قوم زی حسین ازمقام ولایت وارگانهای کشفی وامنیتی دراین راستاگیله داردزیراکه بسیارازاخبارگزارشات را افرادفاسق وگمراه که هیچ ارتباط به قوم نداشته آنراربط میدادندبه قوم زی حسین بدون اینکه دقت صورت بگیرد قوم زی حسین درطول تاریخ ونیزاززمان حکومت انتقالی تا اکنون هیچ نوع مخالفتی با نظام نداشته بلکه افتخارمیکندکه همیشه تابع قانون ودولت بوده وهست وهیچ کسی حق استفاده ازنام قوم زی حسین ونیزحق دسیسه بافی وتهمت را بعنوان اینکه قوم زی حسین به سرقت ها وبا مخالفین مسلح دولت دست دارد را ندارندهمانطوریکه چندوقت قبل یکی ازکارمندان اردوی ملی را ازدست مخالفین مسلح گرفتندوبادولت برگردانیدندبازهم ازدولت به اندازه توان خودحمایت میکنند.
نکته دوم اینکه ازمنطیقه جری بنام نیک بادگاه الی کوتل شینه ولسوالی دولت یارمحیط زی حسین نبوده وقوم زی حسین درتامین امنیت وناامنی این منطیقه هیچ مسئولیت ندارد واین منطیقه باچندین قریه واقوام دیگرپیوست است وهیچ ارتباط بامردم مانداردوبلکه حدود 4 کیلومترازقریه جات مربوط زی حسین فاصله دارد که درطی چندسال گذشته به نسبت اینکه منطیقه بیابان است نا امن بوده وهست که نه قوم زی حسین میتواندامنیت این راه را تامین نمایدونه دولت قادرخواهدبود. ازتوجه هریک شماتشکرامیدوارم دیگرماشاهید اختلاف ونا امنی نباشیم. .من الله توفیق