آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

مبـارک ســالروز جام ای جام

مبـارک  ! ســا لــــروز جــا م   ا ی جــا م
دریـن فـر خـنـــده  پـی  ایـٌـا م   ا ی جــا م
 
تـرا شـــش سا لـگـــی بـا دا !  مـبـــا ر ک
مــی  گـلــگـونـه ا نـدر جـــام   ای جـــا م
 
رهـی  صــد سـا لـه  را  پـیــمـــو د ه ُ  تـو
به فـکــر پـخــتـه  ســن  خـا م  ا ی جــا م
 
روی  تا  چــا ر سـویــی  قـا ف  تا  قـا ف
به اوج  کـهـکــشـا ن  تا  بـا م   ا ی جــا م

 
گــر فــتـه شـهـــر تــت  دور جـهــــا ن را
زسـعـی وکـو شــش و ابـرا م   ا ی جــا م
 
درین شــش سـا ل ، پـیـمـودی  تـو راهـی
شـد ی  با  کاروا ن  هـمـگا م  ا ی جــا م
 
ره  و رســـم سـلــف  در پیـــش مـیـگــیــر
بـکــن  د یـن و طـن  اعــلا م   ا ی جــا م
 
جـهـا نـرا  اســم ورســم  تاز ه مـی  بخـش
نـبـا یـد بـعــد  ا زیـن  گـمـنا م   ای جــا م
 
جـوا نـا ن  وطــن  با عـشـــق  واخـلا ص
برآیـنـد  بـعــد ا یـن  زاوهـا م   ا ی جــا م
 
بـه  تـوفـــیــق  خــــدا  و عـــزم   یـا را ن
ز دا یــیــــم  وا ژه ُ نـا کـــا م   ا ی جــا م
 
رمــوزعـشـــق و ا حسـا س  و ادب  نـیـز
رونــد بـرگا م  تــو هــمـگا م   ا ی جــا م
 
فــروغ  عـشــق و عـــر فـا ن و تــمـــد ن
کـــنـــد  جـلــوه  درون  جــا م   ای جــا م
 
فـیــو ض عـلـــم  و تــد بــیـر و تـفــکــــر
گــرفـته  رونـقــی زیـن  نـا م  ا ی جــا م
 
ز تا ریــخ، فـلسفـه  تا  سا ینس و تخـنیک
نجـــوم ونحـو و فـقـه  هـمگا م  ا ی جـا م
 
زبان هـای  جـهــا ن  گـردیــد ه  معـمـو ل
ز فـیـض  حـکـمــت و اقــدا م   ای جــا م
 
دریـن فـرخـنـد ه  روزت   اهــــل دا نــش
هـمـی خـوا هـنـد تـرا بـهـنـا م  ا ی جــا م
 
بـه  ا مــیــــد ی  و صــا ل  روز گــا ری
که بـیـنـنـد  کا م د ل  درجـا م  ا ی  جــا م
 
ورا  قـد مـت بـود هـشت  قـرن و نـیـمــی
تـو یـی تـنـد یـس  آن اصـنـا م  ا ی جــا م
 
رقـــم  شــد ســوره ُ مــریــم  به ر و یــت
زهـی بــر صـنـعــت  ا رقـــا م  ای جـا م
 
ز شـهــکـار غــیــا ث ا لــد یـن نــشــا نـی
شهـا بـت ریـخـت مـی در جا م  ا ی جـا م
 
عــلا ء الــد یــن  شـکـــوه  تـا زه  د اد ت
که نا مــش شـد  به تـو ادغــا م   ای جـا م
 
مـبا رک  عـظـمـت شـا ه د خـــت غــوری
که نـا مـش هــسـت ز یـب جا م  ا ی جـا م
 
تـرا  انـــدر قـــد ح   گلـگــونـه  مـیٌ بـــا د
هــمــی با  گـلــر خــی  گلـفــا م  ا ی جـا م
 
ز فـضــل ا و تـعــآ لی خـوا هــمــت  شـا د
کـه با شــی  لایــق و فــر زا م   ا ی  جـا م

اســتـاد فضـل الحق فضل
چـغــچــرا ن – دیا ر فـیـروز کـوه  مـیـزا ن 1389 هـجـری شـمـســی
ایـن پا ر چـه نـظـــم  به مـنـا سـبـت مــبـار کـبـا د  شـشـمـیـن سـا لـروز آ غـاز فـعـا لـیـت هــای فـر هـنـگی سـایـت  وزیـن جام غـور  سـروده شـده اســـت .