آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

مبـاركـــبـــاد سال نو برهمه عزيزان

سال نو ١٣٩٣ هـ ش

سال نوخواهم كه سال ميمون باشد
بخت و طالع برهمگان همايون باشد

درد وغم و اندوه بدور باداز همگان
صلح وصفا زنده گى مصؤون باشد

عشق ومحبت زندموج دردل همه گان
دوستى دگربسان ليلى ومجنون باشد

ظاهروريادوربودازهمه خورد وبزرگ
صلح ،صدق وصفابهمه همگون باشد

در وجود همه باشد بس سعى تلاش
تاپيوسته رشدوترقى بيحدافزون باشد

نوع بشرآرام بياسايددرين كره خاكى
آفات وبلاهمه دورزچرخ گردون باشد

افراد بشربدارند همه جاحق وحقوق
درجهان دادوعدل به حكم قانون باشد

دست ظالم كوتاه باشدازسرمظلوم
قدرت ها نه بدست شمروملعون باشد

دبيرگرنبوداين سال چوسالهاى ديگر
همه نوع بشرزبخت خودمديون باشد

 

دبير٢٠١٤هالند