آرشیف

2016-10-17

afrotan

مبانی تیوریک و تاریخی خشونت !

پیوسته بگذشته :بخش یکصدوسی وچهام

قبل ازاین درباره ء بازی های استخباراتی جهان حاضر در صحنه کشورما افغانستان و ناظر بر تمامی شوؤن حیات ملی و تاریخی مردم افغانستان سخن گفتیم ، وگفتیم که چگونه است که  تا هوابهاری شد از خواب زمستانی عافیت گویان برخاستند و جبهه نبرد دموکراتیک شبه مذهبی  را درست کردند .نباید تعجب کرد که  چرا دراین هنگامی که افغانستان ازسوئی به عنوان بزرگترین پایگاه فکری جنگهای خانمانسوزی درقرن حاضر شناخته شده و همه نیروهای که برای رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی خویش ازگرائیش های گوناگونه و متفاوت باهم به مثابه بستر فکری و ایدئولوژیک استفاده مینمودند با همه شعارهای ایدئولوژیک نه تنها پُشت کردند بلکه در طی پانزده سال نسبت به تمامی ارزشهای متعالی و انسانی ای که زمانی موجب شده بود تا معرکه های بزرگ و خونینی را که درمسیرتحقق آن  اندیشه ها براه انداخته بودند نفرت ایجادنموده وآنرا توجیه شرعی نمایند .

ادامه مطلب در اینجا