آرشیف

2018-3-19

مبارزه فرهنگی با رنگ و لعاب دینی!

مبارزه فرهنگی با رنگ و لعاب دینی!

یک سال 365 روز است، عقل و منطق انسان حکم میکند که هیچ یکی از این 365 روز حرام نیست، نه نوروز و نه هم سایر روزها؛ زیرا روز ملک خداوند متعال است و در روایات بنام ایام الله آمده اما آنچه مورد بحث و مداقه است اعمال ما و شما است. کارهای که در جریان این روز ها انجام میگیرد؛ مانند دروغ، غیبت، تهمت، فریب، منافقت، زنا، قتل، انتحار، شرک و دستمال بستن و استعانت طلب کردن از قبرها و پیرها و امثال این اعمال هم در نو روز حرام و نامشروع است و هم در روز های عیدین و هم در سایر روز ها. بناً روز نوروز نه حلال است و نه حرام. نوروز یکی از روز های خداوند است. نوروز به حلال و حرام ربطی ندارد لطفاً بخاطر مبارزات فرهنگی گروهی کوچکی نافهمیده وقت گرانبهای خود را برای حرام و حلال گفتن نوروز ضایع نسازید. باید قدوم نوروز که سر آغاز بهار و سال نو است را همیشه پاس داریم. بیایید بجای پیچیدن به این حرفها؛ در هوای دلپذیر نوروزی نفس بکشیم و با جشن گرفتن از نوروز و بهار که مظهر قدرت الهی است؛ با قدم زدن به دشت ها و دامنه های پرگل از تازگی و نشاط گلها و سبزه ها لذت ببریم. به صحت مان هم مفید است.

با عرض حرمت 
اوشانی