آرشیف

2015-1-22

احمد ولید احمدی

مبارزه بــــــــا موانع اجتماعی ازادی زنــــــان

 
موانع زیادی در بستر زندگی اجتماعی در راه ازادی وتامین حقوق زن وجود دارد. حکومت های استبدادی ضد زن , فرهنگ وتفکر عقب مانده اجتماعی به معنی عدم اگاهی زن ازحقوق انسانی خویش , روحیه مرد سالارانه مردان ,قوانین وسنت حاکم در جامعه وتاریخ , تماما موانع است که زن در مسیر ازادی از ان باید عبور نماید. اگاهی ودانش مبارزه ی اجتماعی وهمگانی کردن شناخت موقعیت انسانی زن وایجاد احساس , اعتقاد به برابری حقوقی انسان برای زن ومرد در جامعه زمینه های ازادی زن را فراهم می نمایند. زنان باید پیش از همه چیزباید بدانند که انسان ها از هر جنس که باشد خواسته ها, نیاز ها , روحیات وحقوق انسانی مشترک دارند . این عوامل برونی وغیر طبیعی است که بنا بر دلایل معینی در طبیعت ادمیان مداخله نموده وجنس مرد را در مقام برتر نشانده است . مبارزه با عوامل غیر طبیعی با ید با تکیه وایمان بر توانایهای طبیعی انسان صورت گیرد. مبارزه فمینیستی زن برای تامین حقوق وایجاد نظام عادلانه ی اجتماعی باشد. نه برای عقده گشایی وایجاد نظام زن سالارانه که خود مشکل دیگری بر مشکلات جامعه ی افغانستان می افزاید. زن برای احیاء حقوق خویش نیاز مند مراعات کردن قواعد مبارزه اجتماعی در کشورها وفرهنگ ها ی مختلف می باشد . بدین معنی که بدون هر گونه غفلت از خواسته ها ی چون تامین حقوق انسانی , برابروعادلانه زنان , ظرفیت های فرهنگی واجتماعی را در افغانستان در نظر بگیرند . عوامل اصلی واساسی موانع رهای زن عقب ماندگی های اقتصادی , فرهنگی واجتماعی است , که با رفع ان وایجاد جامعه اباد وازاد وعادلانه حقوق تمام انسان ها واز جمله زن درجامعه تامین می گردد. نا اگاهی زنان از ظرفیت های اجتماعی وفرهنگی در کشورودست زدن به شعار ها وانجام فعالیت های فوق ظرفیت های اجتماعی , تنها ازادی زنان را به تاخیر می اندازد