آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ما که از میدان سیاست بدوریم و آرزو نداریم تا اسپ مان را درین میدان به جولان آید!!!

ز دست کوته خود زیر بارم
که از بالا بلندان شرمسارم
 
 
کلاه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است
کلاه دل کش است اما به ترک سر نمی ارزد

 ما که از ره روان راه عرفان خواجه بزرگوار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی هستیم همانگونه که آن بزرگ مرد خواهشات و آرزو های از حکومت های زمان داشتند و گاهی هم خواجه قوام الدین ها ایشان را زیر پوشش متاع های مادی قرار میفرمودند و اشعار دلکش و نغزی را نسبت همه محبت های که با قوام الدین داشتند از ایشان به ما به یادگار مانده است.
جامعه کوچک فرهنگی ما در غور درین روزها به ماتم بسر میبرد از جلالتمآب جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان انسان مابانه که ایشان رعیت پرورند در گذشته ها گاه گاهی در بیانات شان از شایسته سالاری ها، مردم سالاری ها سخن به لب و زبان به گفتگو داشتند، میخواهیم احترامانه، مودبانه لب به گفتگو آغاز کنیم:

  1.   چرا درین اواخر مردی قوی را که افتخار شهروندی افتخاری غور را با خود داشته اند، خبر برکناری ایشان خبر دردناک، خبر غیر قابل تصور بر ما و بر جامعه ما اثری سوء به جا گذاشته است. آری ایشان جناب آقا امرالله (صالحی) اند که در کابینه شما ما رنگ زرد مان را در آئینه جمال ایشان میدیدیم و جامعه خود و افغانستان را سلامت احساس میکردیم… ما نمیدانیم درد مان را چگونه از کدام درب، از کدام زاویه پیشکش پیش حضور رئیس جمهور و مشاورین کج انگار ایشان نمائیم و ازین بارگاه تقاضا بعمل آوریم تا ما را از اولاد آدم بحساب برند، آری (ما سیه رویان مگر اولاد آدم نیستیم)؟؟؟ و به تقاضای ما بر عدم برکناری جناب (صالحی) آن چلچراغ میدان های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی درین کالبد افغانستان عاری از اقتصاد، قرض دار از دنیا، شرمسار از بانک محترم جهانی!!! یکبار دیگر روسای متعصب، روسای عزیز و گرامی که آنها میدانند، که در افغانستان 32 قوم و قبیله 32 راه و رسم 32 زبان های محلی که هر کدام از خود سازی دارد و آوازی!!! ما امیدواریم جامعه ما جزء ملیت با ادب، با فرهنگ که هر آن لحظه امید توازن اجتماعی را از جناب کرزی و مشاورین سیاسی، سپاسی، و مشاورین محترم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی ایشان امیدواریم به این پیشنهاد ما، به این عرض و داد و واویلا ما عطف توجه فرمایند!!! به امید اینکه گل روی جناب (صالحی) در کابینه شما  آئینه تمام نمای رخ های زرد ما باشد، در همه میدان های حیاتی در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی جناب (صالحی) شهروند معظم، محترم و با وقار غور اند، رئیس جمهور افغانستان جناب آقا کرزی سروصورت ما به دست های با عاطفه و نوازش های شما در شرایط کنونی که وطن مان سخت بدان نیاز دارد یکبار دیگر میطلبیم، شما آباد و ما خوش و خندان باشیم!!! با تعارفات فراوان به جناب شما به نماینده گی از یکی، نهاد های فرهنگی، ایماقی: حسام الدین، یعقوبیان (فیروزکوهی) از ملک غور!!!