آرشیف

2015-10-12

عصمت الله راغب

ما چرا از افزایش ستونها دلگریم!

ازینکه در این خاک هیچ زمامداری منافع ملت و کشور را نسبت به منافع قوم و زبان ترجیح نمی دهد و هرکس در پی فضیلت بخشی و بزرگنمایی قوم و تبار خود است در حقیقت این نوع خود اندیشی وقومگرایی برخاسته از همان تفکر قبیله یی است که اعتقاد عام مردم را نسبت به همه چیز برهم زده است، شاید افزایش "ستون" در ممالک دیگر که در آنجا انسانی بودن بجای قوم وزبان مطرح است وهمه عاشق خدمت گذاری وسروری به وطن شان هستند، مفاهیم خوبی را ارایه کند. تعدد ستون چی در مفهوم حقیقی کلمه و چی در مفهوم مجازی آن برای برپایی و استوار نگهداشتن منظور مان بسا سازنده است اما بد بختانه در جامعه افغانستانی ما که خود طرفدار براندازی ویرانی خانه و کاشانه خود هستیم و بجای اینکه در روزگار سخت از خاک خود دفاع کنیم وستونی برای استوار نگهداشتن چتر وحدت ویک پارچه گی خود باشیم، علی الرغم آن زیر نام "ستون پنجم" خواسته یا ناخواسته ارادی یا غیر ارادی زمینه ساز تطبیق اهداف شوم دشمن شده وبر تبر تیز دشمن نیز دسته می شویم و مزدورانه می کوشیم تا چترهای مرصوص بر این ستون را درهم بریزیم؛ درحالیکه به اعتقاد میهن پرستان وطن حثیت ناموس را دارد، هریک ما وظیفه داریم تا برای دفاع از آن باید جان بدهیم، اما بد بختانه ما وقتی بجای دفاع از وطن، خود عامل به حراج گذاشتن وطن وارزشات آن می شویم و وسیله ی برای فروش وطن به دست دیگران قرار می گیریم، آنجا است که ما وطن فروشی بیش نیستیم.
دیگر اینکه ستون پنجم در ادبیات امروزی ما کدام مفهوم پیچیده و مبهم ندارد ماهیت ستون پنجم از هیچ کس پنهان نیست، هر آن کس که در داخل نظام از دشمن جان و مال مردم دفاع می کند، ستون پنجم است، در واقع در یک تعریف دیگر می شود گفت که ستون پنجم یعنی دشمن افغانستان، دشمن نظام، دشمن مدنیت است که در زیر الاشه حکومت وحدت ملی جا گرفته، گاه وقتی با لباس میش وگاه وقتی هم با لباس گرگ ظاهر می شوند و علنی جنایات طرفداران شان را توجیه می کنند وبعضا هم آنهارا با تمام جرایم مشهود ومحسوس شان تبرئه می کنند. اینکه چرا عده ی بی شرمانه وغیر انسانی بر زخم های ملت مظلوم وقربانی شده نمک پاش می دهند و از جنایات ضد بشری آنها به دفاع می پردازند، این خود برمی گردد بر احساس بیش از حد فاشیستی که برای آنها تنها هویت وزبانشان ارزش دارد وبس؛ نه زنده گی دیگران که در این خاک به قول خودشان بر آنها چسپیده اند.
پ.ن. گفته می شود اصطلاح ستون پنجم اولین بار در هسپانیا در سال 1936 به کار بسته شده است و در افغانستان یکی از دست آورد های حکومت وحدت ملی گفته می شود که با سعی وتلاش غنی زیر نام همین عبارت" ستون پنجم" تعدادی برای فعالیت به کام مخالفین سیاسی و مطالبه حقوق آنها مامور شده اند تا همان خواسته غنی را زیر نام تحقق "عدالت اجتماعی" که یک عمر برایش گلون پاره کرد، در کرسی عمل بنشانند.

راغب
19/7/94