آرشیف

2020-6-10

شاه ولی آرین

ما څومره وکتل په مینه درته

ما څـومره وکتل پـه مینـه درتـه 
خـوستا ځواب هسی منفی وخـته 

چې د بـڼـوغشو ګـذار دی راکـړ 
زړه دې را مات کړاثري وخـته
 
هغه د سترګو پټ پـټانـه څـه وه 
رښتینې نـه وه بـازاری وخـتــه
 
کړی لـوزونـه دی درواغ وکه نـه 
رښتیا خـونـه، ټګي بـرګی وختـه 

یـارانـه ګرانـه ده اغیـارله لاسه 
چې ستا سوچونه طوفاني وختـه
 

اغوس دنمارک 
۲۷/۰۵/۲۰۲۰ 
شاه ولی ارین