آرشیف

2018-6-26

afrotan

ما و شناخت فلسفی از خشونت و تروریزم !

متهم می کنم، پیشگویی های مردانی  را که به امید تحقق یک صلح کاذب نجوا می کردند  وهنوزهم  در راه رسیدن به ثروت و قدرت به دروغ متوصل می شوند ،  متهم می کنم ، مریدانی از صلح خواهی  را که نه میدانند صلح متاعی نیست که ازبازار بدست آورد و نمی فهمند ونه میدانند که پایه های اساسی صلح خواهی چیست ؟ولی راه های پرخم وپیچ وسنگلاخهای خونینی را به نام یک صلح نا شناخته می پیمایند !  متهم می کنم مرشدانی را که با گذشت عمری از مبارزه و قتال و خشونت  یک شبه دموکرات شدند وادای انبیأ و پیامبران صالح خدا را در می آورند و در گرماگرم مصیبت ها ، دروغ سازی ها همدست قاتلان و جلادان معلوم الهویه شدند . 

https://www.youtube.com/watch?v=up6hvmngG3Y

این هایند که در گرماگرم مصیبت ها ، دروغ سازی ها و شایعه پراگنی ها و تهمت زنی ها وبکار افتادن ابزار تحریف و تکفیر و ایجاد جنگ های زرگری و حساسیت های مصنوعی و اغفال اذهان عامه جاده صاف کن ارزان قیمت استعمار شده اند زیرا امروز احساسی که فرد فردی از انسانهای روی زمین دارند این است که برای غلبه برجهل و فریب و ریأ وخیانت باردیگر با بازگشت به خویش و بروی معادلات آزموده شده در تاریخ بشر اسا س محکم یک تمدن بزرگ انسانی را بوجود آورند ، اما کیست که در دوران ما شاهد رویش و پرورش مناسبات تازه استعماری و اشرافی نبوده و نیست . در روزگاری که استعمار جهانی افکار بسیاری از روشنفکران وبا مسخ شالوده های فکری تمدن بشری مزرعه ای ازحیات انسان را به تصرف خود درآورده است وبا نفی هرگونه حق وحقوق ملت ها تفوق وجودیی خود را بر آنها استقرار بخشیده است و می بینیم که استعمار با میتودهای آزموده شده استحماری علیه ملتهای عقب نگه داشته شده عمل میکنند 

ما وشناخت فلسفی خشونت و تروریزم !

https://www.youtube.com/watch?v=_Z-GGAcuyWk

چنانچه بارها از این قلم مطالعه فرموده اید واکنون نیز پایه های ایمانم درزمینه شناخت هستی و انسان براین باوراستواراست که کاملأ بی معنا خواهد بود ،عده ای از برجسته ترین مهندسان و معماران بر مبنای تکنیک بسیار پیشرفته از بهترین بخشی از یک خانه سخن بگوید قبل از آنکه برایشان معلوم شده باشد که با چه تعداد و چه تیپی از یک خانواده و با چه نیازهای در آن خانه زندگی خواهند کرد ؟ بدون شک یکی از علل اصلی مذهبیون سنتی در تاریخ بشرنگاه خرافاتی و غیرعقلانی به هستی و حیات بشر است در حالیکه تمامی  پیامبران وا نبیأ بزرگ الهی مأمور دعوت دادن انسان به زندگی صلح آمیز بشر بوده اند با دریغ وتأسف که استعمارامروزی با شیوه و بکارگیریی تاکتیک های مدرن استحماری که با کمک شوالیه های ریأ کارمذهبی وشبه روشنفکرانی که تشنه گی قدرت و ثروت مافیائی خشونت و تروریزم را یک پدیده نه فطری بلکه تاریخی و از لحاظ جامعه شناسی متعلق به ادیان می پندارند . درحالیکه اگر ما انسان را بصورت دیالکتیکی و شیوه علمی در تاریخ هستی مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که انسان جانشین خدا در زمین است و این سخنان  گواهی میدهند که در انسان خدا نهفته است وخدا گِل آنرافروپاشیده است وانسان یک موجود طبیعی دارای ظرفیت های تکاملی است که روح الهی رادرخویش پنهان دارد.نباید فراموش کردکه خشونت وتروریزم یک غریزه ء فطری وماورأی مذهبی است که با تأسف استعماربا شیوه غلطی با استفاده ابزرای از جامعه شناسی علمی درهمدستی با کنگسترهای که جامه مذهب برتن کرده اند و با مختصر شستشوی مغزی این خونریزی را منصوب به مذهب بویژه اسلام اعلام میدارند . ودربدل این خدمت بزرگی که سادوهای مذهبی  انجام دادند به مقتضای منافع مادی و دنیوی خویش زمام جوامع عقب نگه داشته ای را به عناوین والقاب بلند بالای مذهبی و شبه اکادمیک مافیائی به زمامداری و تعیین  شبه سرنوشت ملتهای میرسانند که درگذشته بزرگترین تمدن ها و فرهنگها را بوجود آورده بودند .

ادامه مطلب در اینجا