آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ما نگوئیم بدومیل به ناحـــــــــــق نکنیم

ما نگوئیم بدومیل به ناحـــــــــــق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ارزق نکنیم

 
درود بامدادی ام را به درخشنده گی آفتاب غور پیشکش پیش حضور صاحب امتیاز دانشمند محترم جناب علم صاحب با اعزاز تمام تقدیم مینمایم و ویژه درودم را اجازت فرمایند تا از ته دل پیشکش کنم به آقا بازیگوش عزیز و سنگ صبور که قضایای غور خود را مشتاقانه دنبال مینمایند و ما بی متاعان را جرات عطا میفرمایند تا واقعیت های عینی جامعه ای مان را از طریق جام مان به دنیا پاس نمائیم و با شما یکجا به قول بازیگوش عزیز بر (لاش خوران که ادعای همائی دارند)  به مصلحت همدیگر، کمک جام مان به اعاده حقوق مان وادار سازیم.
آری:

وقت ننگ است، ننگ باید کرد
وقت جنگ است جنگ باید کرد

من که در مرکز غور قرار دارم به شما خوبان از همگامی، همدوشی، اتحاد و یک پارچگی غور به شما قوی خبر میدهم و از دانشمند محترم علم صاحب به احترام تقاضا بعمل میاورم که به بزرگی ایشان اکنون ارتباطات مان وسعت پیدا نموده اروپا را با غور، غور را با دنیا وصل نموده اند.
چنانچه علامه شرق میفرماید:

حلقه گرد او زنید ای ساکنان آب و گِل
آتشِ در سینه دارند از نیاکان شـــــــما
نیاکان مان بودند کسانی و افتخاراتِ به خود را داشتند. ما به خود آئیم که ما چه داریم و چه میتوانیم.

«گرد نام پدر چه میگردی :: پدر خویش شو اگر مردی»
من به نماینده گی از شورای محترم بازرگانان و سیزده نهاد معتبر و متحدش در مرکز غور به شما وعده میدهم و از شما در راس جناب علم صاحب تقاضا به عمل میآوریم تا در شرایط اساس کنونی اگر در شرقیم یا در غرب اگر در شمالیم یا در جنوب بسیچ قوی را تشکیل فرمایند تا در بازستانی حقوق از دست رفته مان قد علم نموده و جباران را وادار به آن سازیم که میتوانیم از حقوق مان حمایت کنیم.
آری:

  1.       از آقا کرزی و مشاورینش تقاضا بعمل میاوریم تا غور را به کابینه سرپرستان راه فرمایند.

  2.       غور را که از بازسازی عقب فرموده اند زیر زره بینی بازسازی قرار فرمایند.

  3.       غور خوشبختانه متخصصین قوی همه عرصه ها را با خود دارد چه اندرون کشور چه بیرون از کشور چرا ایشان را تا هنوز از نظر بدور رانده اند.

درد دل ها زیاد و زمان به ما کوتاه وا مینماید از همه قلم بدستان عزیز ویژه از آقا بازیگوشِ عزیز انتظار میبرم تا یک بار دیگر اجازت فرمایند زمانِ امروز زمانِ دیروز نیست دیروز گذشت لطف فرمایند امروز را رایگان از دست ندهیم همه مان با هم باشیم و در راه تحقق آرمان های زیر خروار ها خاک از خود جدیت به خرچ دهیم بازیگوشِ عزیز خیلی فکر کردیم دوستان در غور مشتاقانند تا نقاب مستعار را از رخ بیرون کشند و با خیلی بی نقابان قدم بردارند قلم بزرگ دست تان از شمشیر شهاب الدین ها تیز تر است و تیز تر است خیلی دل مان میخواهد تا با رخ گرم شما آشنائی قدیمه را تازه نمائیم.
 
یعقوبیان فیروزکوهی
از ملک غـــــــــــــور