آرشیف

2016-12-8

گل رحمان فراز

ما قهرمان واقعی مان را می شناسیم!

در حقیقت هرکس بخواهد مستعار گونه وارد عمل شود و افتخار شهامت، رشادت، فداکاری و مبارزه تاریخی احمد شاه مسعود را به نفع دیگری دامن بزند دقیقاً و مطلقاً کور خوانده است و آن آرزو را به گور خواهد برد، مسعود قهرمان دلهاست، مسعود کشتی نجات آبرو و خاک افغانستان بوده است و مسعود عزیز دل هر افغانستان نشین! راه اش پر رهرو، اندیشه اش والا، غرور اش شکست ناپذیر، همت اش مقتدر، نام اش شکوه مند تاریخ و یادش آرامش خاطر مان خواهد بود.
حمایت از رئیس جمهور مشروع شدن داکتر عبدالله عبدالله در حقیقت توهین به آرمان های آمر صاحب مسعود بزرگ و خیانت کاملاً نا بخشیدنی است، و جز اینکه نام نیک قهرمان ملی مان را خدشه دار، کمرنگ و متنفر بسازد، نتیجه دیگر ندارد. گفتار اخیر رئیس جمهور غنی را مبنی بر تعویض لقب قهرمان ملی از احمد شاه مسعود به امان الله خان اشتباه مطلق می دانیم که باید غنی از مردم معذرت بخواهد اما اعتبار گرفتن عبدالله عبدالله در این مسئله گناه است، جفا است و خیانت.
پ.ن: حمایت از عبدالله، رای دادن به این مقوله است؛ تا احمق در دنیا باشد، مفلس در نمی ماند!

با مهر
گل رحمان فراز